COLORBAR.gif (956 bytes)

 


 

                           
    ʲ                     
                           
  24 21 14 . .
  : 0 , 2 , 0   ,  4 2 , 14 . ³ .   
                           
    в - Ѳ IJ - Ͳ (19)            
                           
  :                
  () 545 .          
  1. - 491 .                
  2. - 409 .                
  3. - 327 .                
                           
    ' ϳ. (%)   .. . ̳  
  . ' ϳ. ' ' ...  
  1 UT0AZA 158 147 294 360 654 93,0% . 2008 1. .  
                  . 2007 1.    
  2 UR4EYN 150 140 280 335 615 93,3% .. 2004 .  
                  .. 2004    
  3 UR6GZL 130 120 240 285 525 92,3% .. 2008 1. .  
                  .. 2006 2.    
  4 UR4EXF 121 108 216 280 496 89,3% .. 2005 1. .  
                  .. 2008 1.    
                  .. 2008 1.    
  5 UR4SXA 109 104 208 280 488 95,4% .. 2005 / - .  
                  .. 2005 /    
                  ..      
  6 UT7RYL 116 98 196 285 481 84,5% 2012 / .  
                  . 2011 /    
                  ..      
  7 UR4PWC 106 102 204 270 474 96,2% .. 2010 / .  
                  .. 2010 /    
                  .. 2009 /    
  8 UT7AXA 104 94 188 265 453 90,4% ʳ ..  2009 / .  
                  .. YL 2008    
                  .      
  9 UT4UXB 107 89 178 250 428 83,2% ..  2002  
                  .. 2009 1 .    
                  2006 3.    
                  ̳ .      
  10 UR4PWJ 79 71 142 180 322 89,9% .. 2008 / .  
                  .. 2009 /    
                  dz ..      
  11 UR4RWB 73 68 136 185 321 93,2% .. 2007 / .  
                  .. 2008 /    
  12 UR6GWA 43 32 64 125 189 74,4% 2006 / .  
                  . 2004 /    
                  ..      
  13 UR4PWB 46 38 76 105 181 82,6% 2008 / .  
                  2008 /    
                  2007 /    
                  ..      
  14 UR4PXH 36 35 70 95 165 97,2% . 2008 / .  
                  . 2008 /    
                  . 2008 /    
  15 UT3WWY 43 31 62 80 142 72,1% . 2007 / .  
                  . YL 2009 /    
                  ..      
                           
    в - Ѳ IJ -  Ͳ (19)            
                           
  :                
  () 425 .          
  1. - 383 .                
  2. - 319 .                
  3. - 255 .                
  - 15%:        
  1. - 326 .                
  2. - 271 .                
  3. - 217 .                
                           
    ' ϳ. (%)   .. . ̳  
  . ' ϳ. ' ' ...  
  1 UR6GWZ 124 115 230 270 500 92,7% . YL 2011 / .  
                  . YL 2010 /    
                  . YL 2008 /    
                  ..      
  2 UR4RXJ 93 88 176 275 451 94,6% . YL  2005 .  
                  . YL  2010    
                  . YL 2011 /    
                  ..      
  3 US4EWY 106 92 184 245 429 86,8% .. YL 2007 2. .  
                  .. YL 2008 2.    
                  ..      
  4 UR4KWU 84 78 156 240 396 92,9% ѳ .. YL 2008 2008 / г .  
                  .. YL 2007   2007 /    
                  .. YL 2008   2008 /    
                  ..      
  5 UR4PWL 71 65 130 190 320 91,5% .. YL  2008 / .  
                  dz . YL  2009 /    
                  .. YL 2009 /    
                  ..      
  6 UR4KWY 56 50 100 175 275 89,3% .. YL 2006 / г .  
                  .. YL 2003 /    
                  ..      
  7 UR4KWR 58 52 104 110 214 89,7% .. YL  2003 / г .  
                  .. YL 2005 /    
                  .. YL  2008 /    
                  ..      
  8 UR4LZG 20 12 24 55 79 60,0% .. YL 2004 / .  
                  .. YL 2015 /    
                           
    в - Ѳ IJ                
                           
  :                
  () 547 .          
  1. - 492 .                
  2. - 410 .                
  3. - 328 .                
  - 15%:        
  1. - 418 .                
  2. - 349 .                
  3. - 279 .                
                           
    ' ϳ. (%)   .. . ̳  
  . ' ϳ. ' ' ...  
  1 UT0AZA 158 147 294 360 654 93,0% . 2008 1. .  
                  . 2007 1.    
  2 UR4EYN 150 140 280 335 615 93,3% .. 2004 .  
                  .. 2004    
  3 UR6GZL 130 120 240 285 525 92,3% .. 2008 1. .  
                  .. 2006 2.    
  4 UR6GWZ 124 115 230 270 500 92,7% . YL 2011 / .  
                  . YL 2010 /    
                  . YL 2008 /    
                  ..      
  5 UR4EXF 121 108 216 280 496 89,3% .. 2005 1. .  
                  .. 2008 1.    
                  .. 2008 1.    
  6 UR4SXA 109 104 208 280 488 95,4% .. 2005 / - .  
                  .. 2005 /    
                  ..      
  7 UT7RYL 116 98 196 285 481 84,5% 2012 / .  
                  . 2011 /    
                  ..      
  8 UR4PWC 106 102 204 270 474 96,2% .. 2010 / .  
                  .. 2010 /    
                  .. 2009 /    
  9 UT7AXA 104 94 188 265 453 90,4% ʳ ..  2009 / .  
                  .. YL 2008    
                  .      
  10 UR4RXJ 93 88 176 275 451 94,6% . YL  2005 .  
                  . YL  2010    
                  . YL 2011 /    
                  ..      
  11 US4EWY 106 92 184 245 429 86,8% .. YL 2007 2. .  
                  .. YL 2008 2.    
                  ..      
  12 UT4UXB 107 89 178 250 428 83,2% ..  2002  
                  .. 2009 1 .    
                  2006 3.    
                  ̳ .      
  13 UR4KWU 84 78 156 240 396 92,9% ѳ .. YL 2008 2008 / г .  
                  .. YL 2007   2007 /    
                  .. YL 2008   2008 /    
                  ..      
  14 UR4PWJ 79 71 142 180 322 89,9% .. 2008 / .  
                  .. 2009 /    
                  dz ..      
  15 UR4RWB 73 68 136 185 321 93,2% .. 2007 / .  
                  .. 2008 /    
  16 UR4PWL 71 65 130 190 320 91,5% .. YL  2008 / .  
                  dz . YL  2009 /    
                  .. YL 2009 /    
                  ..      
  17 UR4KWY 56 50 100 175 275 89,3% .. YL 2006 / г .  
                  .. YL 2003 /    
                  ..      
  18 UR4KWR 58 52 104 110 214 89,7% .. YL  2003 / г .  
                  .. YL 2005 /    
                  .. YL  2008 /    
                  ..      
  19 UR6GWA 43 32 64 125 189 74,4% 2006 / .  
                  . 2004 /    
                  ..      
  20 UR4PWB 46 38 76 105 181 82,6% 2008 / .  
                  2008 /    
                  2007 /    
                  ..      
  21 UR4PXH 36 35 70 95 165 97,2% . 2008 / .  
                  . 2008 /