СТАТУТ

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ЛІГА РАДІОАМАТОРІВ УКРАЇНИ»
( НОВА РЕДАКЦІЯ )

М. КИЇВ

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська організація «ЛІГА РАДІОАМАТОРІВ УКРАЇНИ» (далі – ЛРУ) є добровільною, всеукраїнською громадською організацією радіоаматорів України, яка об’єднує за спільними інтересами радіоаматорів, операторів аматорської служби радіозв’язку, аматорської супутникової служби радіозв’язку та радіоспортсменів, зацікавлених у розвитку та популяризації радіоаматорства та радіоспорту в Україні.
1.2. Офіційною назвою організації є:

українською мовою – громадська організація «ЛІГА РАДІОАМАТОРІВ УКРАЇНИ»;
англійською мовою – NGO «UKRAINIAN AMATEUR RADIO LEAGUE»
скорочена назва:
українською мовою – ГО "ЛРУ"
англійською мовою – NGO “UARL “

1.3. Діяльність ЛРУ поширюється на всю територію України.
1.4. ЛРУ діє на засадах добровільності, самоврядування, рівності перед законом; прозорості, відкритості, публічності, вільного вибору території діяльності, та відсутності майнового інтересу своїх членів..
1.5. ЛРУ здійснює свою діяльність зі статусом юридичної особи та має всеукраїнський статус.
1.6. ЛРУ може мати печатку, штампи, емблему та інші атрибути юридичної особи.
1.7. ЛРУ є неприбутковою громадською організацією.
1.8. Юридична адреса ЛРУ: вул. Вадима Гетьмана, 27, м.Київ, 03056


Розділ 2. МЕТА, ЦІЛІ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ЛРУ

2.1. Метою діяльності ЛРУ є добровільне об’єднання громадян України задля захисту та задоволення їх спільних інтересів у сфері аматорського радіозв’язку та радіоспорту.
2.2. Основними цiлями ЛРУ є задоволення творчої аматорської некомерцiйної зацiкавленостi своїх членiв в галузi радiо, сприяння розвитку радіоспорту, наукової та технiчної творчостi, поширення мiжнародних гуманiтарних зв'язкiв та контактiв, утвердження iдеалiв миру та дружби мiж народами України та свiту.
2.3. Для досягнення своїх статутних цiлей ЛРУ у встановленому порядку:
2.3.1. Сприяє розвитку радіоаматорства в Україні, шляхом підтримки своїх членів у розвитку аматорського радіо з використанням короткохвильового, ультракороткохвильового, супутникового радіозв’язку та інших цифрових видів зв’язку.
2.3.2. Представляє інтереси та здійснює захист законних прав своїх членів на міжнародному рівні, шляхом участі в роботі міжнародних радіоаматорських організаціях, об’єднаннях.
2.3.3. Здiйснює безпосереднi мiжнароднi зв'язки iз закордонними неурядовими органiзацiями радiоаматорiв, з спiввiтчизниками за кордоном.
2.3.4. Взаємодiє в питаннях статутної дiяльностi з державними установами, профспiлковими, молодiжними, творчими, спортивними та iншими громадськими органiзацiями.
2.3.5. Здійснює координацію спільної діяльності членів ЛРУ через систему регіональних відокремлених підрозділів .
2.3.6. Забезпечує правову підтримку членів організації, як суб’єктів Служби аматорського радіозв’язку України, у взаємодії з УДЦР та інших контролюючих організацій з питань, що стосуються сфери регламентування аматорського радіозв’язку, планів використання радіочастотного ресурсу, особливостей розміщення радіоаматорських антен, норм електромагнітного випромінювання, сертифікації побутового електронного обладнання, тощо.
2.3.7. Бере участь у роботі консультативних, дорадчих органів, та розробці нормативно-правових актів державних органів і органів місцевого самоврядування, що стосуються сфери регламентування аматорського радіозв’язку, планів використання радіочастотного ресурсу, особливостей розміщення радіоаматорських антен, норм електромагнітного випромінювання, сертифікації побутового електронного обладнання, тощо.
2.3.8. Організує участь своїх членів в загальноукраїнських та міжнародних змаганнях з радіоаматорських видів радіоспорту (короткохвильового, ультракороткохвильового радіозв’язку, швидкісної радiотелеграфiї, спортивної радiопеленгацiї, багатоборства радистів та спортивного радiоорiєнтування), в тому числі за програмами Мiжнародного Союзу радiоаматорiв (IARU);
2.3.9. Сприяє підготовці спортсменів національних збірних команд та забезпечення їх участі в офіційних міжнародних змаганнях з радіоспорту.
2.3.10. Розроблює рекомендації та сприяє в підготовці, перепідготовці та атестації судів з радіоспорту.
2.3.11. Здійснює популяризацію наукових і технічних знань в області радіотехніки, електроніки і радіоаматорства шляхом організаційно-інформаційної підтримки гуртків учнівської молоді, молодіжних колективних радіостанцій та спортивних радіоклубів.
2.3.12. Надає інформаційну та бюджетну підтримку об’єднанням радіоаматорів в проведенні регіональних заходів, направлених на популяризацію радіоаматорства (регіональні змагання, дні активності, експедиції, дипломінг, (симпозіуми, конференції, хамфести, конкурси, ярмарки, „круглi столи", тощо).
2.3.13. Органiзовує симпозiуми, лекцiї, консультацiї, виставки, ярмарки, школи, курси, змагання, "круглi столи" та iншi заходи, пов’язанні з популяризацією радіоаматорства.
2.3.14. Сприяє в питаннях органiзацiї роботи радiоклубiв, ДЮСТШ з радіоспорту, об'єднань радiоаматорiв, окремих радiоаматорiв, пiдтримує їх дiяльнiсть у всiх напрямках аматорської зацiкавленостi в галузi радiо та радіоспорту.
2.3.15. Сприяє державним органам, у т.ч. МЧС України при боротьбі із стихійними лихами та іншими надзвичайними ситуаціями шляхом органiзацiї аварійного радіозв’язку, в тому числі i з використанням радіоаматорських засобів.
2.3.16. Співпрацює з Міністерством оборони та ТСОУ по питаннях підвищення кваліфікації та майстерності радіоспеціалістів для збройних сил України.

Розділ 3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЛРУ

3.1. ЛРУ є юридичною особою..
3.2. ЛРУ має право вiд свого iменi укладати договори, набувати майнових та немайнових прав, бути позивачем та вiдповiдачем в судах відповідно до діючого законодавства.
3.3. ЛРУ має самостiйний баланс та рахунки, в тому числi i валютний, в установах банкiв.
3.4. ЛРУ згiдно з чинним законодавством володiє, користується та розпоряджається своїм майном у вiдповiдностi iз статутними цiлями та завданнями.
3.5 ЛРУ несе вiдповiдальнiсть по своїх зобов'язаннях всiм своїм майном.
ЛРУ не несе нiякої вiдповiдальностi :
- по будь-яких зобов'язаннях своїх членів;.
- по зобов'язаннях держави, так як i держава не несе нiякої вiдповiдальностi по зобов'язаннях ЛРУ;
- по будь-яких зобов'язаннях інших громадських органiзацiй, з якими співпрацює на договірних засадах.
Члени ЛРУ не несуть відповідальності по будь-яких зобов'язаннях ЛРУ.
3.6. На майно ЛРУ може бути накладений арешт або стягування тiльки у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством.
3.7. ЛРУ може створювати спеціальні фонди, технічні бюро, навчально-методичні і консультаційні пункти, а також підприємства і організації, необхідні для виконання статутних завдань, оздоровчі та соціально-культурні заклади, мати у власності приміщення, споруди, засоби транспорту і зв'язку та інше майно.
Господарським підприємствам, закладам та організаціям в установленому законом порядку надається статус юридичної особи, діють вони відповідно до чинного законодавства;
3.8. В установленому законом порядку засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби масової інформації, видавництва; видавати газети, журнали, науково-популярну, довідкову та іншу спеціалізовану літературу, володіти інтернет сайтами.
3.9. Одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх статутних завдань.
3.10. Розвивати міжнародні зв'язки, обмін професійним досвідом, співробітництво з різними міжнародними організаціями, всебічно сприяти імплементації міжнародних норм і стандартів радіоаматорської діяльності.
3.11. Підтримувати зв'язки та здійснювати обмін делегаціями з організаціями зарубіжних країн, бути членом міжнародних організацій, здійснювати іншу міжнародну діяльність в межах завдань, визначених цим Статутом.
3.12. ЛРУ є членом IARU (International Amateur Radio Union). В своїй дiяльностi ЛРУ дотримується вимог Статуту IARU, керується рiшеннями та рекомендацiями IARU, сплачує щорічні членськi внески в IARU.
3.13. У відповідності до чинного законодавства та на підставі укладених договорів з Міністерством молоді та спорту, ЛРУ виконує функції федерації радіоспорту України.
3.14.Назва ЛРУ (UARL) та емблема є власнiстю всеукраїнської громадської організації «ЛІГА РАДІОАМАТОРІВ УКРАЇНИ».

Розділ 4. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА В ЛРУ,
ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ЛРУ

4.1. Членами ЛРУ можуть бути фізичні особи- громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах та які досягли 14 років та не визнані судом недієздатними, що визнають Статут ЛРУ.
4.2. Членство в ЛРУ набувається за власною письмовою заявою фізичної особи. Рішення про надання такого членства приймається Виконавчим комітетом ЛРУ відповідно до «Положення про набуття, облік (реєстр) та припинення членства в ГО ЛРУ».
4.3. Після прийняття рішення про надання членства в ЛРУ і внесення її даних у реєстр членів ЛРУ, фізична особа отримує документ, що підтверджує її членство в ЛРУ.
4.4. Відмова у прийнятті до членства в ЛРУ може бути оскаржене до Ради ЛРУ, яка приймає остаточне рішення.

4.5. Члени ЛРУ мають право:

4.5.1. Приймати участь в дiяльностi ЛРУ вiдповiдно до своїх iнтересiв та можливостей, брати участь у громадських заходах, що проводяться ЛРУ;
4.5.2. Користуватись майном та послугами ЛРУ;
4.5.3. Користуватися безкоштовно сервісом QSL бюро ЛРУ;
4.5.4. Вносити пропозицiї по всiх питаннях дiяльностi ЛРУ;
4.5.5. Об'єднуватись в рамках ЛРУ за iнтересами в клуби, секцiї, тощо;
4.5.6. Обирати та обиратись до керівних органів ЛРУ;
4.5.7. Приймати участь у роботі Конференцій ЛРУ, загальних зборах відокремленого підрозділу;
4.5.8. Надавати запити та вимагати вiдповiдi по сутi з питань, що відносяться до сфери діяльності ЛРУ;
4.5.9. Отримувати iнформацiю про дiяльнiсть ЛРУ;
4.5.10. Добровільно фінансово чи матеріально підтримувати діяльність ЛРУ, вносити благодійні, цільові, додаткові та добровільні внески для забезпечення виконання окремих програм ЛРУ;
4.5.11. Використовувати символiку ЛРУ;
4.5.12. Добровільно обирати відокремлений підрозділ ЛРУ, в якому будуть обліковуватись та в рамках якого будуть реалізовувати свої права члена ЛРУ;
4.5.13. Добровільно виходити з членства ЛРУ.

4.6. Члени ЛРУ зобов'язанi:

4.6.1.Сприяти пiдтриманню авторитету, реалiзацiї напрямків діяльності ЛРУ;
4.6.2.Виконувати вимоги Статуту, рішення виборних та керівних органів ЛРУ, що прийняті відповідно до даного Статуту та законодавства;
4.6.3.Дотримуватись вимог нормативних документiв, що регламентують роботу операторiв станцiй Служби аматорського радiозв'язку;
4.6.4.Дотримуватись норм радiоаматорської етики;
4.6.5.Надавати до керівних органів ЛРУ за особистим дозволом особисті відомості, необхідні для внесення даних до реєстру членів ЛРУ, присвоєння спортивних розрядів, звань, для здійснення процедури особистого голосування тощо.
4.6.6.Своєчасно сплачувати щорiчний членський внесок в ЛРУ відповідно до встановлених порядків оплати та розмірів внесків.

4.7. Порушення вимог Статуту та iнших регламентуючих документів ЛРУ тягне за собою дисциплінарну вiдповiдальнiсть члена ЛРУ. Порядок відповідальності членів ЛРУ встановлюється окремими рішеннями Ради ЛРУ.
4.8. Рiшення про припинення членства в ЛРУ та вилучення даних з реєстру членів ЛРУ приймається Виконавчим комітетом ЛРУ в наступних випадках:
4.8.1. на підставі особистої заяви члена ЛРУ про добровільний вихід за власним бажанням ( ст. 4.5.13. Статуту);
4.8.2. внаслідок несплати членом ЛРУ щорічного членського внеску в строк більше 90 днів з встановленої кінцевої дати сплати внесків за даний період (п. 4.6.6. Статуту);
4.8.3. внаслідок смерті члена ЛРУ;
4.8.4. внаслідок заподіяння майнової або грошової шкоди ЛРУ своїми діями або бездіяльністю керівників органів управління ЛРУ або відокремленого підрозділу, діями члена ЛРУ;
4.8.5. за виконання дій чи бездіяльність, що перешкоджають проведенню Конференції ЛРУ, загальним зборам відокремленого підрозділу ЛРУ чи голосуванню або фальсифікації при проведенні виборів та прийняття рішень, що призвело до навмисного спотворення результатів голосування.
4.9. Повторний вступ до ЛРУ здiйснюється на загальних пiдставах, але не ранiше нiж через рiк з дати прийняття рiшення про припинення членства в ЛРУ.
4.10. Рішення про припинення членства в ЛРУ може бути оскаржене зацікавленою особою на протязі 10 днів з моменту оприлюднення протоколу засідання Виконавчого комітету на офіційному веб-сайті ЛРУ шляхом подачі мотивованої скарги до Ради ЛРУ. Механізм подачі та розгляду скарг Радою ЛРУ визначається внутрішніми нормативними документами ЛРУ.
4.11. В разі припинення членства в ЛРУ, сплачені в ЛРУ особою щорічні та інші грошові внески не повертаються.
4.12. ЛРУ здійснює ведення електронного реєстру своїх членів. Порядок ведення та використання електронного реєстру визначається «Положенням про набуття, облік (реєстр) та припинення членства в ГО ЛРУ», який затверджується Радою ЛРУ. Всі члени ЛРУ обліковуються у відповідних відокремлених підрозділах ЛРУ , що офіційно зареєстровані відповідно до діючого законодавства.
4.13. Всі члени ЛРУ мають рівні права та обов’язки.

Розділ 5. КЕРІВНІ ОРГАНИ ЛРУ

5.1. Центральними керівними органами управління ЛРУ є:
- Конференція членів ЛРУ, як вищий орган управління; .
- Рада ЛРУ, як представницький орган управління на період між конференціями;
- Виконавчий комітет ЛРУ, як виконавчий орган управління.
5.2.Контрольно-ревізійним виборним органом ЛРУ є Ревізійна комісія.
5.3.Структурними підрозділами ЛРУ є Штаб-квартира, комітети та підкомітети, колегія судів, відокремлені підрозділи ЛРУ.

5.4. Конференція членів ЛРУ

5.4.1. Вищим керівним органом ЛРУ є Конференція, яка вправі приймати рішення з будь-яких питань діяльності ЛРУ, скасовувати рішення інших органів управління ЛРУ.
5.4.2. Конференція ЛРУ є загальними зборами членів ЛРУ, що перебувають на обліку в реєстрі членів ЛРУ станом на дату проведення Конференції.
5.4.3. Конференція ЛРУ проводиться не рідше одного разу на 2 роки.
5.4.4. Конференція ЛРУ проводиться представницьким способом за участю представників - делегатів від відокремлених підрозділів ЛРУ. Норма представництва делегатів на Конференцію встановлюється відповідно до «Положення про підготовку та проведення Конференції ГО ЛРУ», що затверджується Радою ЛРУ.
5.4.6. При проведені Конференції представницьким способом, кожний член ЛРУ, який не є вибраним делегатом, має право прийняти участь у Конференції ЛРУ без права голосування.
5.4.7. До повноважень Конференції належить:
розгляд та затвердження змін і доповнень до Статуту;
визначення у межах Статуту організаційної структури, порядку формування та припинення повноважень керівних органів управління ЛРУ;
визначення та схвалення стратегічних напрямів та питань розвитку радіоаматорства, аматорського радіозв’язку та радіоспорту;
затвердження рішень Ради ЛРУ про створення та ліквідацію відокремлених підрозділів у порядку, передбаченому Законом України «Про громадські об’єднання»;
розгляд та прийняття рішень щодо звітів Ревізійної комісії;
розгляд та прийняття рішень щодо звіту за напрямками діяльності Президента ЛРУ, Виконавчого комітету ЛРУ;
вибори, перевибори або припинення виконання обов’язків за посадами Президента, 1-го Віце-Президента - керівника Штаб-квартири, Віце-президентів, персонального складу Ревізійної комісії;
розгляд та прийняття рішень щодо створення ЛРУ юридичних осіб, що відповідає меті діяльності ЛРУ;
прийняття та внесення змін, затвердження «Положення про Раду ГО ЛРУ»;
розгляд та прийняття рішень щодо припинення діяльності ЛРУ, шляхом саморозпуску, реорганізації, ліквідації та передачі активів та пасивів визначеному правонаступнику або іншому громадському об’єднанню;
прийняття рішень з питань, що не належать до компетенції інших керівних органів.

5.5. Повноваження, порядок формування та зміни складу Ради ЛРУ

5.5.1. У період між Конференціями представницьким керівним органом управління ЛРУ є Рада ЛРУ. Діяльність Ради ЛРУ здійснюється відповідно до «Положення про Раду ГО ЛРУ».
5.5.2. До Ради ЛРУ входять обрані на загальних зборах відокремлених підрозділів ЛРУ - члени Ради ЛРУ , а також .Президент.
Норма представництва членів Ради ЛРУ від одного відокремленого підрозділу ЛРУ - – одна особа.
Кількісний склад членів Ради ЛРУ може змінюватись у разі створення або ліквідації відокремленого підрозділу ЛРУ.
5.5.3.Всі члени Ради ЛРУ при голосуванні мають один голос. Голосування за дорученнями не допускаються.
5.5.4. Організаційна робота по підготовці та проведенню засідань Ради ЛРУ здійснюється Головою Ради ЛРУ, який обирається з членів Ради ЛРУ на першому засіданні після її формування. Голова Ради ЛРУ обирається терміном на два роки та не може обиратися більше ніж на два виборчих періоди поспіль.
5.5.4. Рада ЛРУ має наступні повноваження:
визначає шляхи реалізації рішень Конференції;
заслуховує та розглядає інформацію від Виконавчого комітету про поточну діяльність ЛРУ;
розглядає та затверджує проект Плану основних заходів ЛРУ та проект фінансового плану доходів та витрат ЛРУ ( бюджет) на наступний рік;
розглядає та затверджує звіт за напрямками діяльності Президента ЛРУ, Виконавчого комітету ЛРУ в період між Конференціями;
розглядає та затверджує фінансовий звіт доходів та витрат ЛРУ (бюджет) за поточний рік в період між Конференціями;
за поданням Президента затверджує структуру Штаб-квартири ЛРУ, перелік комітетів, підкомітетів, колегій та їх кількісний склад;
розглядає та затверджує нормативні документи ЛРУ – «Положення про набуття, облік ( реєстр ) та припинення членства в ГО ЛРУ», «Положення про підготовку та порядок проведення Конференції ГО ЛРУ»; «Положення про відокремлений підрозділ ГО ЛРУ»; «Положення про Штаб-квартиру ГО ЛРУ», «Положення про комітети, підкомітети та колегії ГО ЛРУ».
затверджує символіку ЛРУ, членських посвідчень, встановлює відзнаки ЛРУ та затверджує положення про них;
приймає рішення про скликання чергової або позачергової Конференції, визначає спосіб зібрання та голосування відповідно до «Положення про підготовку та порядок проведення Конференції ГО ЛРУ», затверджує дату її проведення, попередньо розглядає документи, які вносяться на розгляд;
затверджує порядок денний Конференції ЛРУ;
на підставі подання Президента розглядає та приймає рішення про розмір сплати щорічних членських внесків та додаткових добровільних платежів членами ЛРУ;
розглядає скарги та звернення, що надійшли до Ради ЛРУ;
здійснює інші повноваження відповідно до Статуту ЛРУ або доручень Конференції.
розгляд та прийняття рішень щодо передачі окремих функцій управління майном до керівних органів ЛРУ та відокремлених підрозділів ЛРУ;

5.5.5. Рада ЛРУ має право тимчасового делегувати окремі повноваження Виконавчому комітету або посадовій особі ЛРУ.
5.5.6. В разі змін законодавства України, що стосуються діяльності громадських об’єднань, Рада ЛРУ має право вносити зміни до цього Статуту, якщо вони підтримані 2/3 голосів від загального складу Ради ЛРУ з подальшим їх розглядом і затвердженням на черговій або позачерговій Конференції.

5.6. Повноваження, порядок формування та зміни складу Виконавчого комітету ЛРУ
5.6.1. Виконавчий комітет є постійно діючим, в період між Конференціями та засіданнями Ради ЛРУ, колегіальним виконавчим органом управління.
5.6.2. Виконавчий комітет створюється з метою вирішення поточних питань, пов’язаних з напрямками діяльності ЛРУ.
5.6.3. До особового складу Виконавчого комітету за посадами входять: Президент, 1-й Віце-Президент - керівник Штаб-квартири, Віце-президенти, керівники відокремлених підрозділів ЛРУ. Очолює Виконавчий комітет Президент ЛРУ.
5.6.4. До повноважень Виконавчого комітету належать:
організація поточної діяльності ЛРУ;
організація роботи Штаб-квартири ЛРУ;
організація роботи у відокремлених підрозділах ЛРУ;
визначення та подання на затвердження до Ради ЛРУ структури Штаб-квартири ЛРУ, перелік комітетів, підкомітетів, колегій та їх кількісний склад;
затвердження штатного розкладу працівників ЛРУ та визначення умов оплати праці осіб, що перебувають у трудових відносинах зі ЛРУ;
розробка та подання на затвердження Раді ЛРУ проектів Плану основних заходів і фінансового плану прибутків та витрат ЛРУ на рік та організація їх виконання;
підготовка та подання на затвердження Раді ЛРУ звіту за напрямками діяльності Президента ЛРУ, Виконавчого комітету ЛРУ, фінансового звіту;
прийняття рішення про утворення відокремлених підрозділів, визначення території діяльності та призначення їх керівників відповідно до цього Статуту;
прийняття рішення про вступ та припинення членства членів ЛРУ;
розробка та затвердження положень, інструкцій, що регулюють поточну діяльність ЛРУ;
координація діяльності комітетів, підкомітетів та колегій ЛРУ;
розробка та затвердження внутрішніх Регламентів змагань, що проводяться під юрисдикцією ЛРУ, результатів змагань та розгляд в якості останньої інстанції заяв і апеляцій;
присвоєння спортивних розрядів з радіоспорту;
затвердження розміру додаткового членського внеску для членів ЛРУ та благодійного внеску для не членів ЛРУ за користування ЩСЛ-бюро та за інші надбання;
розробка та розгляд пропозицій членів ЛРУ, щодо порядку денного чергової або позачергової Конференції, розробка проекту рішень Конференції;
контроль за формуванням бухгалтерського обліку та звітності, статистичних даних;
забезпечує оформлення, опублікування та збереження Протоколів Конференцій, засідання Ради ЛРУ та Виконавчого комітету;
забезпечує зберігання правоустановчих документів, документів, в яких міститься інформація про діяльність, яка здійснена відповідно до мети (цілей) та завдань ЛРУ; інформацію та відомості, достатні для ідентифікації згідно з вимогами закону кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), у тому числі засновників, керівників, керівних органів та довірених осіб ЛРУ;
забезпечує ведення обліку та зберігання не менше п’яти років усіх необхідних облікових документів стосовно внутрішніх та міжнародних операцій та надає її компетентним державним органам на відповідний запит, а також в інших випадках, передбачених законодавством;

розробка пропозицій про створення підприємств та громадських об’єднань;
прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності матеріально-відповідальних посадових осіб відповідно до законодавства;
організація інформування членів ЛРУ про діяльність керівних органів управління ЛРУ;
вирішення інших поточних питань з виконання статутної мети та напрямів діяльності ЛРУ.
5.6.5. Зміна складу Виконавчого комітету відбувається у разі закінчення терміну виконання своїх обов’язків членами Виконавчого комітету, переобрання членів Виконавчого комітету на Конференції, дострокового складання повноважень членом комітету у зв’язку із поданою заявою, внаслідок заподіяння членом Виконавчого комітету своїми діями або бездіяльністю майнової або грошової шкоди ЛРУ.
5.6.6. Рішення про дострокову зміну персонального складу Виконавчого комітету приймає Рада ЛРУ за поданням Президента.

5.7. Повноваження та порядок обрання Президента ЛРУ

5.7.1. Президент є вищою посадовою особою ЛРУ, який підзвітний Конференції та уповноважений представляти ЛРУ з державою, юридичними і фізичними особами, та вчиняти дії від імені ЛРУ без додаткових консультацій і уповноважень, діє без довіреності.
5.7.2. Президент має наступні повноваження:
здійснює загальне керівництво діяльністю ЛРУ, забезпечує незалежність ЛРУ, є гарантом прав і свобод її членів, дотримання цього Статуту та законодавства;
укладає від імені ЛРУ договори та інші правочини, видає довіреності;
надає пропозиції Раді ЛРУ про дату скликання позачергової Конференції;
пропонує Конференції кандидатури на обрання 1-го Віце-Президента - керівника Штаб-квартири, Віце-президентів;
підписує договори і контракти, затверджує акти, фінансові та інші документи ЛРУ;
відкриває та закриває за потребою рахунки в банківських установах;
очолює, організовує і спрямовує діяльність Виконавчого комітету, скликає засідання та головує на них;
вносить пропозицій щодо розміру щорічного членського внеску ЛРУ;
здійснює координацію діяльності відокремлених підрозділів;
організовує ресурсне забезпечення роботи Ревізійної комісії;
забезпечує виконання рішень і доручень органів управління ЛРУ;
призначає наказом керівників відокремлених підрозділів ЛРУ, підрозділів Виконавчого комітету, штатних працівників Штаб-квартири;
видає накази, розпорядження та інші документи і організує контроль їх виконання;
затверджує штатний розклад, укладає трудові договори та припиняє їх чинність, звільняє працівників згідно з законодавством;
укладає договори про матеріальну відповідальність за збереження коштів і майна з бухгалтером та іншими працівниками ЛРУ;
забезпечує політику рівності і відповідальності перед законами та цим Статутом всіх членів ЛРУ, запобігає виникненню ситуацій, пов’язаних з конфліктами інтересів та забезпечує взаємодію органів управління ЛРУ з Ревізійною комісією;
контролює і забезпечує прозорість, відкритість та публічність в роботі всіх керівних, виконавчих органів і структурних підрозділів ЛРУ;
розподіляє обов’язки і повноваження між 1-м Віце-президентом - керівником Штаб-квартири, Віце-президентами;
доручає членам ЛРУ, керівникам відокремлених підрозділів представляти інтереси ЛРУ в державних органах влади, органах місцевого самоврядування, з метою вирішення питань статутної діяльності;
подає на розгляд Конференції проекти змін до цього Статуту;
подає на розгляд Ради ЛРУ подання щодо достроковї зміни персонального складу Виконавчого комітету;
подає для схвалення Радою ЛРУ проекти нормативних документів - Положень ЛРУ;
затверджує внутрішні проекти Положень та Регламентів проведення змагань з радіоспорту, які організуються під юрисдикцією ЛРУ;
звітує перед Конференцією про роботу Ради ЛРУ та Виконавчого комітету;
несе відповідальність за фінансовий та організаційний стан діяльності ЛРУ;
розглядає заяви, скарги та пропозиції від членів ЛРУ, приймає за ними відповідні рішення, надає відповіді і роз’яснення, виносить питання на загальний розгляд;
нагороджує від імені ЛРУ осіб за видатні заслуги у галузі технічного радіоаматорства, аматорського радіозв’язку та радіоспорту;
приймає рішення з інших поточних питань діяльності Спілки.
5.7.3. Президент обирається на два роки та не може обиратися більше ніж на два виборчих періоди поспіль.
5.7.4. Президентом може бути обрана будь-яка дієздатна фізична особа, яка є громадянином України та перебуває членом ЛРУ не менше ніж три останніх роки, що передують виборам.
5.7.5. У разі неможливості виконання Президентом ЛРУ своїх обов’язків на час між Конференціями, права та обов’язки Президента переходять до 1-го Віце-президента – керівника Штаб-квартири ЛРУ.
5.7.6. Порядок обрання Президента:
вибори Президента здійснюються членами ЛРУ на Конференції простою більшістю голосів від зареєстрованих делегатів;
кандидатура на обрання Президента пропонується будь-яким членом ЛРУ, або групою членів ЛРУ. Пропозиції надаються до Виконавчого комітету не пізніше ніж за 25 календарних днів до початку Конференції;
кандидат не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку Конференції надає Виконавчому комітету письмову заяву (фотокопію), в якій він дає свою згоду на участь у балотуванні на посаду Президента та в електронному вигляді свою передвиборчу програму, список запропонованих кандидатів на посади 1-го Віце-президента - керівника Штаб-квартири, Віце-президентів, обґрунтовані пропозиції щорічного членського внеску;
список прізвищ всіх кандидатів розміщуються на офіційному веб-сайті ЛРУ не пізніше, ніж за 12 календарних днів до початку Конференції;
в разі зняття своєї кандидатури, кандидат зобов’язаний не пізніше як за п’ять календарних днів до виборів письмово (фотокопією) повідомити про це Виконавчий комітет, яка негайно розміщує таку інформацію на офіційному веб-сайті ЛРУ;
у випадку, коли кандидати на посаду Президента знімають свої кандидатури з обрання і претендентів більше не залишається, Конференція може прийняти рішення продовжити повноваження органів управління ЛРУ та керівників ЛРУ на обумовлений термін, але не більше одного року.
5.7.7. Конференція має право достроково припинити повноваження Президента, окремих керівників або всього керівного виборного складу ЛРУ.

5.8. Повноваження Директора Штаб-квартири, Віце-президентів

5.8.1. Для організації поточної діяльності ЛРУ утворюються посади 1-го Віце-президента - керівника Штаб-квартири, Віце-президентів за напрямками діяльності.
5.8.2. 1-й Віце-президент - керівник Штаб-квартири очолює та організує роботу Штаб-квартири. Має право першого підпису юридичних та фінансових документів та діє від імені ЛРУ без довіреності.
До його повноважень відноситься:

- підготовка та надання пропозицій Виконавчому комітету, щодо кількісного та особистого складу Штаб-квартири ЛРУ;
- організація роботи та керівництво Штаб-квартирою ЛРУ;
- організація виконання рішень Конференції, Ради ЛРУ, Виконавчого комітету в межах статутних повноважень та завдань;
- здійснення координаційної функції з комітетами, підкомітетами, колегіями та відокремленими підрозділами ЛРУ;
- організація роботи з міжнародних зв’язків;
- організує та здійснює взаємодію з державними та недержавними установами, юридичну підтримку діяльності ЛРУ та правовий захист радіоаматорів;
- організація діловодства, облік звернень членів ЛРУ;
- організація ведення Протоколів засідань Виконавчого комітету;
- ведення загального реєстру членів ЛРУ;
- організація роботи з офіційним інтернет-сайтом ЛРУ, ЗМІ, дипломною групою;
- організація роботи та контроль за діяльністю ЩСЛ-бюро;
- організація бухгалтерського обліку;
- надає подання до Виконавчого комітету щодо персонально складу Штаб-квартири;
- вирішення інших питань поточної оперативно-господарської діяльності ЛРУ.

5.8.3. В разі неможливості виконання 1-м Віце-президентом – керівником Штаб-квартири своїх повноважень, за розпорядженням Президента, його обов’язки виконує один з Віце-президентів.
5.8.4. Віце-президенти здійснюють організацію та керівництво за основними напрямками діяльності ЛРУ і відповідно очолюють спортивний комітет та комітет з розвитку ЛРУ. Віце-президенти діють відповідно до. «Положення про комітети, підкомітети та колегію суддів ГО ЛРУ». в якому зазначаються права та обов’язки Віце-президентів.
5.8.5. 1-й Віце-президент - керівник Штаб-квартири, Віце-президенти обираються на Конференцій членів ЛРУ на підставі внесених кандидатур Президентом ЛРУ строком на 2 роки.
5.8.6.За рішенням Конференції можуть бути введені додаткові посади Віце-президентів за іншими важливими напрямками діяльності ЛРУ або скорочені вже існуючі.
5.8.7. За рішенням Президента 1-й Віце-президент – керівник Штаб-квартири та Віце-президенти можуть виконувати додаткові функції і доручення, або між ними здійснюватися перерозподіл напрямків діяльності.
5.8.8. За відсутності Президента його обов’язки виконує 1-й Віце-президент - керівник Штаб-квартири.
5.8.9. 1-й Віце-президент - керівник Штаб-квартири, Віце-президенти підпорядковуються і підзвітні Президенту, Раді ЛРУ та Конференції.

5.9. Порядок формування та зміни складу Штаб-квартири

5.9.1. Штаб-квартира є постійно діючим структурним підрозділом Виконавчого комітету ЛРУ, який організовує та керує поточною оперативно-господарської діяльністю ЛРУ.
5.9.2. Особовий та кількісний склад підрозділів Штаб-квартири визначається Виконавчим комітетом за поданням 1-го Віце-президента – керівника Штаб-квартири. Керівників підрозділів Штаб-квартири, за результатами схвалення кандидатур простою більшістю членів Виконавчого комітету, призначає Президент своїм наказом. Посади Президента ЛРУ, 1-го Віце-президента - керівника Штаб-квартири, Віце-президентів, керівника QSL-бюро, головного бухгалтера (бухгалтера) та інших співробітників Штаб-квартири можуть бути штатними при наявності відповідних коштів в бюджеті ЛРУ або заміщатись на громадських засадах.
5.9.3. Штаб-квартира здійснює свою діяльність у відповідності до “Положення про Штаб-квартиру ГО ЛРУ”.
5.9.4. До складу Штаб-квартири можуть входять наступні підрозділи:
юридичний відділ;
відділ діловодства та обліку членів ЛРУ (реєстратор);
ЩСЛ-бюро;
відділ інформаційної підтримки діяльності ЛРУ;
відділ по роботі з дипломними програмами;
колективна радіостанція EM5HQ;
бухгалтерія (головний бухгалтер);.
Відповідно до статутних напрямів діяльності ЛРУ за рішенням Ради ЛРУ до складу Штаб-квартири можуть входити інші підрозділи або скорочуватися наявні.
5.9.5. Підрозділи Штаб-квартири виконують свої повноваження відповідно до Положень, які затверджуються Президентом.
5.9.6. Рішення щодо зміни особового та кількісного складу підрозділів Штаб-квартири приймається Виконавчим комітетом на підставі подання 1-го Віце-президента – керівника Штаб-квартири простою більшістю членів Виконавчого комітету..

Розділ 6. ПЕРІОДИЧНІСТЬ ЗАСІДАНЬ І ПРОЦЕДУРА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
КЕРІВНИМИ ОРГАНАМИ ЛРУ

6.1. Періодичність проведення Конференції та процедура прийняття рішень

6.1.1. Конференція ЛРУ скликається один раз на два роки.
6.1.2.Позачергова Конференція скликається, за рішенням Ради ЛРУ або за вимогою не менше 1/3 частини членів ЛРУ на дату скликання.
6.1.3.Підготовка та проведення Конференцій здійснюється відповідно до «Положення про підготовку та порядок проведення Конференції ГО ЛРУ».
6.1.4.Рішення Ради ЛРУ про дату скликання, місце проведення та порядок денний Конференції оголошується, не пізніше як за місяць до її проведення шляхом розміщення даної інформації на офіційному сайті ЛРУ.
6.1.5. Конференція вважається правомочною, якщо в її роботі беруть участь делегати від відокремлених підрозділів ЛРУ, які представлять в сукупності більше 50% членів ЛРУ на дату прийняття рішення Радою ЛРУ про скликання Конференції.
Рішення, прийняті на Конференції вражаються правомочним, якщо за них проголосували делегати, що володіють більше 50% голосів.
Рішення щодо припинення діяльності ЛРУ у формі саморозпуску, реорганізації або ліквідації вражаються правомочним, якщо за них проголосували делегати, що володіють більше 2/3 голосів.
6.1.6. Конференція ЛРУ має право прийняти рішення з усіх питань діяльності ЛРУ, скасувати рішення будь-яких статутних органів ЛРУ у разі, якщо вони суперечать, законодавству, цьому Статуту або інтересам ЛРУ в цілому.
6.1.7 Рішення Конференції можуть бути скасовані самою Конференцією.

6.2. Періодичність засідань Ради ЛРУ та процедура прийняття рішень

6.2.1.Засiдання Ради ЛРУ проводяться по мiрi необхiдностi, але не рiдше двох разів на рік. У якості технічного засобу проведення таких засідань можуть використовуватися засоби Інтернету (Скайп) або інші засоби зв’язку.
6.2.2.Позачергові засідання Ради ЛРУ можуть скликатися за ініціативою Президента або третини членів Ради ЛРУ.
6.2.3. Рішення про час, спосіб ( очно або дистанційно з використанням засобів зв’язку), місце проведення приймається за 10 днів до початку проведення, а позачергового за 5 днів до початку засідання.
6.2.4.Проект порядку денного засідання Ради ЛРУ пропонує Виконавчий комітет. А у випадку позачергового засідання – суб’єкт ініціативи.
6.2.5. Рішення Ради ЛРУ приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні. Засідання вважається правомочним при участі у ньому не менш як 2/3 членів Ради ЛРУ.
6.2.6. Рішення Ради ЛРУ оформлюються Протоколом та готуються до оприлюднення на офіційному сайті Штаб-квартирою ЛРУ.
6.2.7. Рішення Ради ЛРУ можуть бути скасовані Конференцією або самою Радою ЛРУ.

6.3. Періодичність засідань Виконавчого комітету та процедура прийняття рішень

6.3.1. Засiдання Виконкому ЛРУ проводяться по мiрi необхiдностi, але не рiдше одного разу на два місяці. У якості технічного засобу проведення таких засідань можуть використовуватися засоби Інтернету (Скайп) або інші засоби зв’язку.
6.3.2. Рішення Виконкому ЛРУ приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні. Засідання вважається правомочним при участі у ньому не менш як половини членів Виконкому ЛРУ. Протоколи Виконкому ЛРУ готуються до оприлюднення Штаб-квартирою ЛРУ.
6.3.3. Проект порядку денного, час, спосіб (очно або з використанням засобів зв’язку) та місце засідання визначається Президентом та доводиться за 5 днів до початку проведення.
6.3.4. Члени Президії мають право не пізніше як за 3 дня до початку засідання Виконавчого комітету внести на її розгляд питання, що потребує вирішення.
6.3.5. Рішення Виконавчого комітету можуть бути скасовані Конференцією, Радою ЛРУ або самим Виконавчим комітетом.
6.3.6. Рішення Президента ЛРУ приймаються в ході поточної роботи, оформляються у вигляді його розпоряджень та доводяться до відома членів Ради ЛРУ, Виконавчого комітету ЛРУ, членів ЛРУ, відокремлених підрозділів, тощо, безпосередньо, або через офіційний сайт ЛРУ.

6.4. Періодичність засідань комітетів, колегій та процедура прийняття рішень

6.4.1. Засідання комітетів, колегій скликається не рідше одного разу на два місяця за рішенням відповідних керівників.
6.4.2. Засідання комітетів, колегій вважається повноважним у разі присутності на засіданні не менше половини їх складу. Рішення комітетів, колегій приймаються простою більшістю голосів, присутніх на засіданні.
6.4.3. Проект порядку денного, час, спосіб (очно або з використанням засобів зв’язку) та місце засідання комітетів, колегій. визначається їх керівниками та доводиться за 5 днів до засідання.
6.4.4. Члени відповідних комітетів, колегій мають право не пізніше за 3 дні до початку внести на розгляд засідання питання, що потребують вирішення.
6.4.5. Рішення комітетів, колегій можуть бути скасовані Конференцією, Радою ЛРУ, Виконавчим комітетом або ними самими.

6.5. Всі рішення, прийнятті керівними органами ЛРУ є обов’язковим для усіх членів.
6.6. Штаб-квартира ЛРУ забезпечує опублікування електронних копій рішень керівних органів ЛРУ на офіційному сайті ЛРУ.

Розділ 7. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ЛРУ
ПЕРЕД ЙОГО ЧЛЕНАМИ

7.1. Президент ЛРУ та члени Виконавчого комітету щорічно звітують перед членами ЛРУ у частині покладених на них посадових повноважень та щодо реалізації програми діяльності ЛРУ. В період між конференціями вони звітують на засіданні Ради ЛРУ.
7.2. Звіти по виконанню програми діяльності ЛРУ в цілому, та планів роботи окремих комітетів оприлюднюються на офіційному сайті ЛРУ протягом двох тижнів з дати їх прийняття.
7.3. До початку роботи Конференції, але не пізніше чим за сім календарних днів, матеріали щодо Конференції: порядок денний, тези звіту президента, звіт ревізійної комісії та інші матеріали, відносно яких має проводитися голосування, розміщуються на сайті ЛРУ.
7.4. Інформація щодо проведення засідання Виконавчого комітету ЛРУ та порядок денний оприлюднюється на сайті ЛРУ за тиждень до засідання. Копія протоколу засідання Виконавчого комітету розміщується на офіційному сайті ЛРУ у двотижневий строк після дати проведення засідання.
7.5. Керівники ЛРУ на письмові запити та звернення членів ЛРУ щодо діяльності органів управління ЛРУ зобов’язані надавати відповіді заявникам у 30-ти денний строк у письмовому вигляді. За погодженням сторін, відповіді можуть бути надані електронною поштою. У разі необхідності, відповіді можуть бути опубліковані на офіційному сайті ЛРУ.

Розділ 8. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ
КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ЛРУ, ТА РОЗГЛЯД СКАРГ.

8.1. Рішення, дії чи бездіяльність органів управління ЛРУ можуть бути оскаржені членами ЛРУ шляхом подання письмово звернення (скарги) до Президента, Ради ЛРУ, Конференції.
8.2. На дії чи бездіяльність комітетів, колегій, Штаб-квартири, відокремлених підрозділів – первинна скарга подається до Президента, який зобов'язаний отримати письмові пояснення від особи, дії чи бездіяльність якої оскаржується, протягом 30 днів розглянути скаргу та повідомити про результати її розгляду скаржнику. В разі відхилення скарги - повторна скарга подається до Ради ЛРУ, яка зобов'язана розглянути скаргу на найближчому засідання, з обов'язковим запрошенням скаржника, а також члена ЛРУ, бездіяльність або рішення якого оскаржується. Рішення прийняті по даній скарзі Радою ЛРУ є остаточними.
.8.3. На дії чи бездіяльність Президента – первинна скарга подається до Ради ЛРУ, яка зобов'язана розглянути скаргу на найближчому засіданні, із обов'язковим викликом члена ЛРУ, який скаржиться, а також за участю Президента. В разі відхилення скарги Радою, повторна скарга подається до Конференції, яка зобов'язана розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні з обов'язковим запрошенням скаржника. Рішення прийняті по даній скарзі Конференцією є остаточними.
8.4.. На дії чи бездіяльність Ревізійної комісій – первинна скарга подається до Конференції, яка зобов'язана розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні з обов'язковим запрошенням скаржника. Рішення прийняті по даній скарзі Конференцією є остаточними.
8.5. Штаб-квартира ЛРУ організаційно забезпечує облік поданих письмових заяв та наданих відповідей заявникам.


Розділ 9 ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ
КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА ЛРУ

9.1. ЛРУ є неприбутковою громадською організацією. Майно та кошти ЛРУ використовуються у відповідності до чинного законодавства на проведення заходів, передбачених цим Статутом, на організаційно-господарські потреби, утримання штатного апарату, сплату членських внесків у разі участі в інших українських та міжнародних організаціях, витрат на проведення спортивних змагань, витрат на централізований обмін ЩСЛ-картками, на придбання дипломів та відзнак, на юридичну підтримку та інші потреби статутної діяльності ЛРУ.
9.2. ЛРУ набуває право власності на кошти та інше майно, передане їй членами або державою в установленому законом порядку, набуте від членських внесків, благодійних внесків, пожертвувань громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи інших, не заборонених законом.
9.3. ЛРУ також має право на майно та кошти, набуті в результаті підприємницької діяльності утворених нею в порядку, передбаченому законом, юридичних осіб (товариства, підприємства).
9.4. ЛРУ самостійно володіє, користується та розпоряджається власним рухомим та нерухомим майном, коштами, обладнанням, спорудами, транспортними засобами та іншим майном.
9.5. Право власності ЛРУ реалізує Конференція ЛРУ. Окремі функції щодо управління майном можуть бути покладені Конференцією на Раду ЛРУ та Виконавчий комітет.
9.6. Кошти ЛРУ формуються за рахунок:
членських, цільових та благодійних внесків членів ЛРУ;
благодійних та інших добровільних внесків на заходи, які забезпечують виконання основних статутних завдань з розвитку різних напрямів радіоаматорської діяльності, а також інших коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань від громадян та організацій, в тому числі і міжнародних організацій та іноземних громадян;
пасивних доходів;
дотацій та субсидій, отриманих із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги;
надходжень від діяльності утворених ЛРУ в порядку, передбаченому законом, юридичних осіб (товариств, підприємств).
ЛРУ має право залучати спонсорів, які можуть робити добровільні пожертвування на користь ЛРУ в грошовій або іншій формі.
9.7. Розмір щорічного членського внеску, що поступає в розпорядження ЛРУ, та граничний термін сплати членських внесків встановлюється Радою ЛРУ. Членські внески сплачуються безпосередньо на розрахунковий рахунок ЛРУ поштовим чи електронним переказом.
9.8. Щорічні членські внески використовуються згідно з фінансовими кошторисами (планами). Фінансовий план прибутків та витрат ЛРУ на наступний рік схвалюється Радою ЛРУ щорічно не пізніше 20 грудня поточного року на підставах поданих пропозицій. Не пізніше як за 20 календарних днів до дати затвердження, Виконавчий комітет формує проект Фінансового плану прибутків та витрат та оприлюднює його проект на офіційному веб-сайті ЛРУ для обговорення та внесення пропозицій.
Якщо Фінансовий план прибутків та витрат ЛРУ не схвалюється, дозволяється на наступний рік проводити фінансування діяльності ЛРУ у межах попереднього Фінансового плану прибутків та витрат ЛРУ, але за терміном, що не перевищує три місяці.
9.9. ЛРУ може надавати в оперативне управління, оренду чи на іншому правовому титулі своє майно відокремленим підрозділам, що не передбачає переходу права власності на майно.
9.10. Кожний відокремлений підрозділ ЛРУ може отримувати з бюджету ЛРУ відповідну частину коштів на витрати, пов'язані з виконанням нею загальних програм і статутних завдань ЛРУ.
9.11. Зовнішнє отримання ЩСЛ-карток про підтвердження проведення сеансів аматорського радіозв’язку або факту приймання сигналів аматорської радіостанції для членів ЛРУ здійснюється за рахунок коштів ЛРУ.
9.12. Централізоване відправлення за межі України ЩСЛ-карток членів ЛРУ здійснюється за рахунок коштів відправника - члена ЛРУ у вигляді додаткових грошових внесків, розмір яких повинен компенсувати понесені ЛРУ почтові витрати.
9.13. Доходи або майно ЛРУ не підлягають розподілу між її засновниками, членами та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена ЛРУ, її посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).
9.14.ЛРУ не несе відповідальності по зобов'язаннях держави, рівно як і держава не несе відповідальності по зобов'язаннях ЛРУ.
9.15. ЛРУ та утворені нею юридичні особи в встановленому законодавством порядку ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність. ЛРУ в встановленому порядку подає державним органам декларації про свої фінансові надходження та витрати..

Розділ 10. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ , ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕННИХ ПІДРОЗДІЛІВ ЛРУ.
10.1. В областях, в Автономній Республіці Крім, в містах Києві та Севастополі за поданням Президента рішенням Ради ЛРУ можуть створюватися відокремлені підрозділи ЛРУ.
10.2. Новостворювані відокремлені підрозділи не являються юридичними особами приватного права.
10.3.Відокремлені підрозділи ЛРУ створюються, функціонують та припиняють свою діяльність на підставі Закону України «Про громадські об’єднання», Статуту ЛРУ та «Положення про відокремлений підрозділ ГО ЛРУ»,.
10.4.. «Положення про відокремлений підрозділ ГО ЛРУ» . містить інформацію про найменування відокремленого підрозділу, назву керівних (та в разі потреби контролюючих) органів, порядок обрання (призначення), строк повноважень, перелік повноважень керівних (та в разі потреби контролюючих) органів..
10.5.Місцеві осередки ЛРУ, які були створені ГО ЛРУ та діяли зі статусом юридичної особи на день введення Закону України «Про громадські об'єднання» в дію, можуть зберігати за собою статус юридичної особи при умові приведення своїх . Статутів (положень) у відповідність із Законом України «Про громадські об'єднання» та даного Статуту на протязі 30 днів з дати реєстрації даного Статуту в органах реєстрації.
10.6. У разі невиконання п.10.5 даного Статуту, Рада ЛРУ приймає рішення про ліквідацію даного місцевого осередку ЛРУ як юридичної особи. У разі прийняття Радою ЛРУ рішення про припинення своїх місцевих осередків як юридичних осіб, правонаступником майна, активів та пасивів таких осередків є ЛРУ.
.10.7. Президент ЛРУ призначає керівників відокремлених підрозділів ЛРУ з урахуванням рекомендацій членів даного відокремленого підрозділу ЛРУ. Порядок висунення кандидатур на посаду керівника відокремленого підрозділу здійснюється у відповідності до «Положення про відокремлений підрозділ ГО ЛРУ”.
10.8 Керівники. відокремлених підрозділів ЛРУ діють на підставі виданих Президентом ЛРУ довіреностей.
10.9.У випадку бездіяльності або порушення цього Статуту керівником відокремленого підрозділу Президент має право порушити клопотання перед Виконавчим комітетом про припинення повноважень керівника відокремленого підрозділу та призначити за погодженням з членами даного відокремленого підрозділу ЛРУ іншого керівника.
10.10. У випадку порушення членами відокремленого підрозділу положень цього Статуту та «Положення про відокремлений підрозділ ГО ЛРУ” , Виконавчий комітет може прийняти рішення про припинення діяльності даного відокремленого підрозділу.
10.11. У разі припинення діяльності відокремленого підрозділу, надане раніше їй від ЛРУ або придбане за кошти ЛРУ майно та залишки коштів повертається в розпорядження ЛРУ. Члени відокремленого підрозділу, діяльність якого була припинення, можуть бути зараховані до іншого відокремленого підрозділу.
10.12. Виконавчий комітет здійснює контроль та координацію діяльності відокремлених підрозділів ЛРУ.
. Нові керівники відокремленого підрозділу автоматично набувають статусу члена Виконавчого комітету замість їх попередників з дати внесення змін до реєстраційних документів ЛРУ.

Розділ 11. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ЛРУ.

11.1. Ревізійна комісія ЛРУ є самостійним контролюючим органом ЛРУ, яка підзвітна Конференції ЛРУ.
11.2. Метою діяльності Ревізійної комісії є здійснення планових та позапланових перевірок фінансово-господарської діяльності, контролю за дотриманням законодавства, статутних повноважень та попередження їх порушень.
11.3.Члени Ревізійної комісії обираються на Конференції в кількості трьох осіб за пропозиціями членів ЛРУ. Голова Ревізійної комісії обирається на першому засіданні Ревізійної комісії.
11.4.. Головою або членом Ревізійної комісії не можуть бути обрані члени Виконавчого комітету, Ради ЛРУ та керівники структурних підрозділів ЛРУ.
11.5. Ревізійна комісія зобов’язана повідомляти Конференцію, Раду ЛРУ, Президента, членів Виконавчого комітету, членів ЛРУ про всі виявлені у ході перевірок недоліки та вносити на розгляд відповідним керівним органам питання про їх усунення.
11.6.. Ревізійна комісія має повноваження щодо здійснення контролю за:
дотриманням вимог цього Статуту; затверджених Положень ЛРУ;
виконанням органами управління ЛРУ і посадовими особами законодавства, рішень, програм та планів, що схвалені органами управління ЛРУ;
додержанням порядку, своєчасної сплати та обліку щорічних членських внесків;
виконанням фінансових планів , правильністю витрачання коштів, використання майна, що знаходяться на балансі ЛРУ;
виконанням рішень з усунення недоліків, що виявлені попередньою ревізією;
своєчасністю розгляду посадовими особами ЛРУ звернень, заяв і скарг.
11.7.. Ревізійна комісія ЛРУ здійснює свою роботу за затвердженим планом перевірок, узгодженим з керівником ЛРУ. У разі потреби членами Ревізійної комісії можуть здійснюватися позапланові перевірки діяльності окремих напрямів діяльності ЛРУ.
11.8.. Ревізійна комісія зобов’язана складати висновок (акт) про фінансову діяльність ЛРУ за звітній період за 10 днів перед початком Конференції, надати Президенту та оприлюднити його на офіційному веб-сайті ЛРУ.
11.9. На вимогу Ревізійної комісії посадови особи та члени ЛРУ зобов’язані надавати необхідні документи та особисті пояснення.
11.10. Рішення Ревізійної комісії на своїх засіданнях приймається простою більшістю голосів. Рішення Ревізійної комісії є обов'язковими для розгляду та прийняття рішень Президентом, Виконавчим комітетом, Радою ЛРУ.
11.11. У разі виявлення суттєвих порушень у фінансово-господарській діяльності ЛРУ, Ревiзiйна комісія має право вимагати скликання позачергового засідання Виконавчого комітету, а в разі виявлення істотних порушень у фінансово-господарській діяльності ЛРУ або виникнення загрози суттєвим інтересам ЛРУ, Ревiзiйна комісія має право за одноголосним рішенням вимагати скликання позачергового засідання Ради ЛРУ..

Розділ 12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ЛРУ.

12.1. Рішення про внесення змін до Статуту ЛРУ приймає виключно Конференція ЛРУ.
12.2. Для розробки проекту змін до Статуту ЛРУ рішенням Ради ЛРУ створюється робоча група.
12.3. Протягом визначеного Радою ЛРУ терміну робоча група отримує та опрацьовує пропозиції членів ЛРУ, залучає необхідних для цього фахівців і готує текст проекту змін до Статуту ЛРУ.
12.4. Проект змін до Статуту ЛРУ, не пізніше як за місяць до його прийняття Конференцією ЛРУ, оприлюднюється на офіційному сайті ЛРУ для ознайомлення з ним членів організації.
12.5. Подальша реєстрація прийнятих Конференцією змін до Статуту ЛРУ проводиться відповідно до законодавства України.
12.6. Зміни та доповнення до Статуту ЛРУ вступають в силу з часу їх державної реєстрації.

Розділ 13. ПОРЯДОК САМОРОЗПУСКУ АБО РЕОРГАНІЗАЦІЇ ЛРУ.

13.1. Припинення діяльності ЛРУ проводиться у формі саморозпуску, реорганізації або ліквідації згідно з рішенням Конференції ЛРУ. Рішення про саморозпуск, реорганізацію, ліквідацію приймається більшістю у 2/3 кількості голосів присутніх та зареєстрованих делегатів Конференцїї ЛРУ або на підставі рішення суду.
13.2. У разі саморозпуску та ліквідації ЛРУ його майно та кошти після задоволення вимог кредиторів передаються за рішенням ЛРУ на статутні або благодійні цілі іншому (кільком іншим) громадському об'єднанню, а в разі неприйняття такого рішення - зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету.
13.3. У разі реорганізації ЛРУ його майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.
13.4. У разі ліквідації - ліквідація ЛРУ проводиться Ліквідаційною комісією. Конференція ЛРУ створює Ліквідаційну комісію або доручає Виконавчому комітету здійснювати повноваження Ліквідаційної комісії. З моменту створення Ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами ЛРУ. Ліквідаційна комісія оцінює наявність майна, знаходить дебіторів і кредиторів, розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс.
13.5. Примусовий розпуск ЛРУ здійснюється на підставі рішення суду в порядку та на умовах передбачених законом. Якщо рішення про ліквідацію ЛРУ прийняте в судовому порядку, усі майнові, фінансові та інші питання, пов’язані з її ліквідацією вирішуються відповідно до рішення суду.
13.7. ЛРУ вважається реорганізованою або ліквідованою з моменту виключення з державного реєстру.