КАК НАМ ОЗДОРОВИТЬ ЛРУ?

Ведущий раздела
Виталий Яковлевич Кирсей
UY0UA

Размышления, мнения, проблемы и конкретика.

Іще одна думка про розвиток ЛРУ
В.Марценюк, UT8NV М.Вінниця.

Еще одна мысль о развитии ЛРУ
В. Марценюк, UT8NV М. Винница.

Підтримуючи досить виважені пропозиції В.Боброва, ut3uv, відносно покращення (оздоровлення) діяльності ЛРУ, викладенні в матеріалі „Моє бачення розвитку ЛРУ”, хочеться нагадати, що згадане в першій частині його статті «тезисное видение развития нашей организации» у свій час вже пропонувались, перед грудневою конференцією 2008 року. Ці тезові пропозиції викладені в моїй статті під назвою «Ліга радіоаматорів України та програмні засади її діяльності” були опубліковані в №16 газеты „Радіоінформ”, а також на сайті uarl.com.ua. Результат розгляду цих тез відомий – вони були просто проігноровані. Єдине, що частково запозичило для реалізації керівництво Ліги з тих пропозицій, це виготовлення посвідчення члена ЛРУ, яке за інформацією окремих учасників Ради ЛРУ, передано в регіони для вручення.
Спробую іще раз нагадати суть вищезгаданих тез:
=Для того, щоб спробувати ініціювати початок процесу підготовки до планових ротацій кінця 2008 року у цьому напрямку пропоную розглянути та обговорити проект деякої пілотної програми оздоровлення діяльності ЛРУ на період 2009-2010 року. Цю програму я можу без будь-якої компенсації і претензій на авторство (чи лідерство) запропонувати тій команді радіоаматорів, котра дійсно має відповідний потенціал та бажання для її впровадження. Звичайно, що деталі програми можуть уточнюватись, змінюватись, може бути запропонована навіть зовсім інша програма, а ще краще, якщо їх буде декілька і це дозволить оголосити конкурс.

Основні тези пілотної програми:
1. Підготувати та провести заходи щодо підвищення престижності звання «член ЛРУ», для чого провести в 2009 році перереєстрацію членів Ліги відповідно до вимог Статуту (письмова заява з датою вступу, розгляд на Раді з фіксацією в протоколі) і з святковим врученням членського квитка (можна і емблеми ЛРУ). Виготовлення спеціальних квитків та значків емблем забезпечуються реєстраційним внеском (вноситься за бажанням існуючого члена Ліги, без такого бажання будуть видаватись тільки прості членські квитки). Новим членам Ліги при вступі додатково видається апаратний журнал та комплект радіоаматорської літератури (теж за рахунок дещо більшого реєстраційного внеску). Ввести відзначення дипломами та грамотами ювілеїв членства в ЛРУ (5, 10,15,20,25, 30 років), відзначення грамотами почесних членів відділень (більше 30 років членства в ЛРУ), тощо.
2. Провести в 4 кварталі 2009 року радіоаматорський симпозіум на тему «Радіоаматорство – двигун світового наукового прогресу». На симпозіумі можна розглянути наступні напрями: ЕН-антени та магнітно-торсійний зв’язок; теорія і практика цифрової передачі даних та кодування; теорія і практика КХ та УКХ антен; практика аматорських розробок трансиверної техніки; ретрорадіо; інше. Симпозіум можна провести на базі Вінницького національного технічного університету за ініціативи ЛРУ та редакції газети «Радіоінформ».
3. Розробити документацію, поставити на виробництво та виготовити малосерійну партію, наприклад, з 20 екземплярів однодіапазонного недорогого трансивера початкуючого радіоаматора 3-ї категорії (з введенням нової редакції Регламента). Трансивер розробити і виготовити за рахунок кредиту взятого підрядником під гарантію ЛРУ. Реалізація трансивера проводиться тільки членам ЛРУ.
4. Розробити програму «Шкільний трансивер» та внести пропозиції по її фінансуванню і впровадженню у відповідні міністерства та комітети Верховної Ради.
5. Розробити типовий Статут та заснувати підприємство «Експерементальний комерційний радіоклуб» за принципами викладеними в статті В.Я.Кірсея «Комерческие радиоклубы». Місце заснування та статутний внесок ЛРУ визначити ініціативно.
6. Завершити прийняття нової редакції Регламенту та розробити заходи для навернення «радіопіратів» до ліцензованої роботи в ефірі.
7. Розробити заходи щодо припинення порушень при проведені чемпіонатів України, можливо, наприклад, шляхом попередньої реєстрації учасників та атестації їх робочих місць, або вибіркового контролю в процесі Чемпіонатів. Доопрацювати положення про відкриті очні та заочні чемпіонати і забезпечити висвітлення їх проведення в засобах масової інформації.
8. Провести обговорення та внести відповідні зміни до Статуту ЛРУ у частині проведення конкурсної програмної ротації керівних органів.
9. Відпрацювати процедуру підготовки та випуск радіоаматорської літератури за замовленнями ЛРУ, підготувати план випуску на 2010 рік.
10. Розробити форми та організувати заходи участі представників радіоаматорського руху у виборах депутатів місцевих рад.

Пропоную всім зацікавленим радіоаматорам, котрим не байдужа доля радіоаматорського руху на Україні, прийняти активну участь у обговоренні проблеми, в тому числі на регіональних «круглих столах».

А тепер дещо про реалізацію викладених тез. Відносно часткової реалізації першого пункту тез, я вже на початку цієї статті виклав відому інформацію. Другий пункт тез теж реалізовано, проте тільки за моєю ініціативою і при практично повному ігноруванні цього заходу керівництвом Ліги. Є окремі зрушення в реалізації пункту 9, однак знову ж тільки за ініціативою окремих членів ЛРУ, в тому числі за сприяння редакції газети „Радіоінформ”.
Відносно ж інших пунктів викладеної програми – то, незважаючи на порівняно невисоку складність їх реалізації, віз, як кажуть і нині там. В той же час реалізація тез пункту 7, напевно дозволила б виключити з розгляду ті питання порушень, що виникли на Раді ЛРУ.

І дещо з вищезгаданої статті В.Боброва: „Но мы не будем национальной организацией, пока областные подразделения ЛРУ Херсонской, Винницкой, Черниговской, Кировоградской, Киевская область, Республика Крым и другие – юридически не зарегистрируются в областных управлениях юстиции”.

Так от розуміючи необхідність вирішення цього нагального питання розвитку ЛРУ, я розробив Статут Вінницької обласного товариства радіоаматорів, та виніс його на обговорення обласної конференції радіоаматорів 21 листопада 2009 року.. Не буду деталізувати процес обговорення, якого по суті не було, та згадувати прізвища і позивні досить відомих радіоаматорів, що практично своєю не регламентною поведінкою його зірвали. В той же час ці ж радіоаматори, звичайно на словах, дуже вболівають за чистоту радіоаматорства, виступаючи з рекомендаціями обмежити підвищення категорій, тільки тому, що претенденти не працюють цифровими методами зв’язку. В той же час, такі обмеження явно призведуть до того, що, враховуючи повну відсутність державної підтримки молодіжного радіоаматорського руху (на відміну від Росії), в українському ефірі скоро буде взагалі нікому працювати.
Примітка автора: перед надсиланням на сайт uarl.com.ua цей матеріал було попередньо надіслано на офіційний сайт ЛРУ, де розміщена вищезгадана стаття В.Боброва. Жодної реакції, як і слід було очікувати. Так що про відкритість сайту uarl.org.ua для рядових членів ЛРУ поки що годі і мріяти. Судячи з усього, з сторінок цього сайту можуть звертатись до радіоаматорської спільноти тільки „почетные члены”, іншим же зась.
Поддерживая достаточно взвешенные предложения В. Боброва, ut3uv, относительно улучшения (оздоровления) деятельности ЛРУ, изложены в материале "Мое видение развития ЛРУ", хочется напомнить, что упомянутое в первой части его статьи «тезисное видение развития нашей организации» в свое время уже предлагались , перед декабрьской конференцией 2008 года. Эти тезисно предложения изложены в моей статье под названием «Лига радиолюбителей Украины и программные принципы ее деятельности" были опубликованы в № 16 газеты "Радиоинформ", а также на сайте uarl.com.ua. Результат рассмотрения этих тезисов известен - они были просто проигнорированы. Единственное, что частично позаимствовало для реализации руководство Лиги по тем предложениям, это изготовление удостоверений члена ЛРУ, которое по информации отдельных участников Совета ЛРУ, передано в регионы для вручения.
Попробую еще раз напомнить суть вышеупомянутых тезисов:
= Для того, чтобы попытаться инициировать начало процесса подготовки к плановым ротациям конца 2008 года в этом направлении предлагаю рассмотреть и обсудить проект некоторой пилотной программы оздоровления деятельности ЛРУ на период 2009-2010 года. Эту программу я могу без всякой компенсации и претензий на авторство (или лидерство) предложить той команде радиолюбителей, которая действительно имеет соответствующий потенциал и желание для ее внедрения. Конечно, детали программы могут уточняться, изменяться, может быть предложена даже совсем другая программа, а еще лучше, если их будет несколько и это позволит объявить конкурс.

Основные тезисы пилотной программы:
1. Подготовить и провести мероприятия по повышению престижности звания «член ЛРУ», для чего провести в 2009 году перерегистрацию членов Лиги в соответствии с требованиями Устава (письменное заявление с датой вступления, рассмотрение на Совете с фиксацией в протоколе) и с праздничным вручением членского билета (можно и эмблемы ЛРУ). Изготовление специальных билетов и значков эмблем обеспечиваются регистрационным взносом (вносится по желанию существующего члена Лиги, без такого желания будут выдаваться только простые членские билеты). Новым членам Лиги при поступлении дополнительно выдается аппаратный журнал и комплект радиолюбительской литературы (тоже за счет несколько большего регистрационного взноса). Ввести награждении дипломами и грамотами юбилеев членства в ЛРУ (5, 10,15,20,25, 30 лет), празднование грамотами почетных членов отделений (более 30 лет членства в ЛРУ) и т.п.
2. Провести в 4 квартале 2009 года радиолюбительский симпозиум на тему «радиолюбительство - двигатель мирового научного прогресса». На симпозиуме можно рассмотреть следующие направления: ЕН-антенны и магнитно-независимая связь; теория и практика цифровой передачи данных и кодирования; теория и практика КВ и УКВ антенн; практика любительских разработок трансиверный техники; ретрорадио; другое. Симпозиум можно провести на базе Винницкого национального технического университета по инициативе ЛРУ и редакции газеты «Радиоинформ».
3. Разработать документацию, поставить на производство и изготовить малосерийную партию, например, из 20 экземпляров однодиапазонного недорогого трансивера начинающего радиолюбителя 3-й категории (с введением новой редакции Регламента). Трансивер разработать и изготовить за счет кредита взятого подрядчиком под гарантию ЛРУ. Реализация трансивера проводится только членам ЛРУ.
4. Разработать программу «Школьный трансивер» и внести предложения по ее финансированию и внедрению в соответствующие министерства и комитеты Верховной Рады.
5. Разработать типовой Устав и основать предприятие «экспериментальный коммерческий радиоклуба» по принципам, изложенным в статье В. Я. Кирсея «Комерческие радиоклубы». Место основания и уставной взнос ЛРУ определить инициативно.
6. Завершить принятия новой редакции Регламента и разработать меры для обращения «Радиопираты» к лицензионной работы в эфире.
7. Разработать мероприятия по пресечению нарушений при проведении чемпионатов Украины, возможно, например, путем предварительной регистрации участников и аттестации их рабочих мест, или выборочного контроля в процессе Чемпионатов. Доработать положение об открытых очные и заочные чемпионаты и обеспечить освещение их проведения в средствах массовой информации.
8. Провести обсуждение и внести соответствующие изменения в Устав ЛРУ в части проведения конкурсной программной ротации руководящих органов.
9. Отработать процедуру подготовки и выпуск радиолюбительской литературы по заказам ЛРУ, подготовить план выпуска на 2010 год.
10. Разработать формы и организовать мероприятия участия представителей радиолюбительского движения в выборах депутатов местных советов.

Предлагаю всем заинтересованным радиолюбителям, которым не безразлична судьба радиолюбительского движения на Украине, принять активное участие в обсуждении проблемы, в том числе на региональных «круглых столах».

А теперь немного о реализации изложенных тезисов. Относительно частичной реализации первого пункта тезисов, я уже в начале этой статьи изложил известную информацию. Второй пункт тезисов тоже реализовано, однако только по моей инициативе и при практически полном игнорировании этого мероприятия руководством Лиги. Есть отдельные сдвиги в реализации пункта 9, однако опять же только по инициативе отдельных членов ЛРУ, в том числе при содействии редакции газеты "Радиоинформ".

Относительно же других пунктов изложенной программы - то, несмотря на сравнительно невысокую сложность их реализации, воз, как говорится и ныне там. В то же время реализация тезисов пункта 7, наверное позволила бы исключить из рассмотрения те вопросы нарушений, возникших на Совете ЛРУ.

И кое-что из вышеупомянутой статьи В. Боброва: "Но мы не будем национальной организацией, пока областные подразделения ЛРУ Херсонской, Винницкой, Черниговской, Кировоградской, Киевская область, Республика Крым и другие - юридически не зарегистрируются в областных управлениях юстиции".

Так вот понимая необходимость решения этого неотложного вопроса развития ЛРУ, я разработал Устав Винницкого областного общества радиолюбителей, и вынес его на обсуждение областной конференции радиолюбителей 21 ноября 2009 .. Не буду детализировать процесс обсуждения, которого по сути не было, и вспоминать фамилии и позывные достаточно известных радиолюбителей, что практически своей не регламентной поведением его сорвали. В то же время эти же радиолюбители, обычно на словах, очень болеют за чистоту радиолюбительства, выступая с рекомендациями ограничить повышение категорий, только потому, что претенденты не работают цифровыми методами связи. В то же время, такие ограничения явно приведут к тому, что, учитывая полное отсутствие государственной поддержки молодежного радиолюбительского движения (в отличие от России), в украинском эфире скоро будет вообще некому работать.
Примечание автора: перед отправкой на сайт uarl.com.ua материал был предварительно направлено на официальный сайт ЛРУ, где размещена вышеупомянутая статья В. Боброва. Никакой реакции, как и следовало ожидать. Так что об открытости сайта uarl.org.ua для рядовых членов ЛРУ пока нечего и мечтать. Судя по всему, со страниц этого сайта могут обращаться в радиолюбительской сообщества только "почетные члены", другим же нельзя.
 
2000-2009 © Ukrainian radio portal