Buff spacer
ЗАТВЕРДЖЕНО
Установчими зборами засновників
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «РАДІОКЛУБ ВЕТЕРАН»
Протокол № 1 від 10 березня 2019 року
Зареєстрований в Міністерстві Юстиції України

СТАТУТ
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«РАДІОКЛУБ ВЕТЕРАН»

Місто Покровськ.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «РАДІОКЛУБ ВЕТЕРАН» (далі - Організація) є громадською організацією, яка об’єднує радіоаматорів-ветеранів України, похилого та близького до нього віку, за інтересом «Аматорський радіозв'язок» для реалізації мети та напрямів, передбачених цим Статутом.
1.2. Повне найменування Організації – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «РАДІОКЛУБ ВЕТЕРАН».
Скорочене найменування – ГО «РАДІОКЛУБ ВЕТЕРАН».
1.3. Організація створена та діє у відповідності з Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», іншими законодавчими актами та цим Статутом.
1.4. Організація створюється і діє на засадах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу членів, прозорості, відкритості та публічності.
1.5. Організація набуває прав юридичної особи з моменту державної реєстрації згідно з чинним законодавством, може мати свою печатку, штампи і бланки з власною назвою, рахунки, в тому числі в іноземній валюті в банківських установах, свою символіку. Символіка Організації реєструється у встановленому законодавством порядку.
1.6. Організаційно-правова форма: громадська організація.
1.7. Організація є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку.
1.8. Організація має право від свого імені укладати угоди (правочини), набувати майнових та немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді, мати у власності кошти та інше майно, відкривати рахунки в установах банків у національній та іноземній валюті.

2. МЕТА ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Головною метою організації є: здійснення та захист прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів членів Організації.
2.2. Основними напрямами діяльності Організації є:
- популяризація аматорського зв'язку, шляхом регулярної роботи в ефірі та консультацій на радіоаматорські теми;
- проведення спортивних заходів (змагання, дні активності, виставки та продаж радіоаматорських виробів, радіо експедиції та інше);
- надання допомоги початкуючим радіоаматорам у придбанні навичок праці в ефірі, обслуговуванні, ремонті та налагодженні різноманітної радіоапаратури та вимірювальних приладів;
- організація патріотичної та оборонно-масової праці серед молоді;
- оформлення прохань на отримання спеціальних позивних сигналів радіостанцій для участі в радіо експедиціях та міжнародних змаганнях з радіозв’язку на коротких та ультракоротких хвилях.
2.3. Діяльність Організації проводиться у напрямках, не заборонених чинним законодавством України.
3. ПРАВА ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1 Організація має право в порядку, передбаченому законом:
3.1.1. бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства;
3.1.2. здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства).
3.1.3. засновувати з метою досягнення своєї статутної мети засоби масової інформації;
3.1.4. брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;
3.1.5. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності.
3.1.6. представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних органах та в неурядових організаціях;
3.1.7. одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своєї мети і напрямів;
3.1.8. вносити відповідні пропозиції до органів державної влади та управління з питань діяльності Організації;
3.1.9. розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та мету;
3.1.10. укладати будь-які правочини цивільно-правового характеру, набувати майнові та немайнові права, необхідні для здійснення статутних напрямів Організації;
3.1.11. відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків;
3.1.12. розповсюджувати інформацію, пропагувати свої цілі та ідеї; публікувати наукові та методичні результати діяльності Організації; проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу;
3.1.13. проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації, тощо);
3.1.14. організовувати та проводити змагання, турніри інші форми спортивних заходів, лекторії, круглі столи, семінари, конференції, виставки, консультації із залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів з різних галузей суспільного життя, в т.ч. міжнародних;
3.1.15. здійснювати розробку проектів рішень та проводити громадську експертизу проектів рішень;
3.1.16. вступати у спілки, асоціації та інші об'єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних напрямів, в тому числі з іноземними партнерами;
3.1.17. обмінюватися інформацією, досвідом та спеціалістами з організаціями зарубіжних країн;
3.1.18. мати власну символіку, яка підлягає державній реєстрації у порядку, визначеному законодавством України, популяризувати свою назву та символіку;
3.1.19. створювати та реалізувати різноманітні проекти, запроваджувати програми; мати інші права, передбачені чинним законодавством.

4. ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇX ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

4.1. Членство в Організації є добровільним.
4.2. Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 40 років і мають стаж роботи в ефірі не менше 20 років, які підтримують мету і напрями Організації і визнають її Статут. Також членами Організації можуть бути радіоаматори коротких і ультракоротких хвиль, що мають стаж роботи в ефірі, зі своїм індивідуальним позивним не менше 20 років.
4.3. Прийом членів Організації здійснюється на підставі заяви. Заява розглядається Радою, яка приймає рішення протягом 1 місяця з дня надходження заяви. Членство в Організації підтверджується порядковим номером реєстрації та сертифікатом члена Організації.
4.4. Права члена Організації:
- обирати і бути обраними до керівних органів Організації, брати участь у всіх заходах, що проводяться Організацією;
- вільно критикувати будь-який орган Організації, подавати заперечення і скарги на прийняті ними рішення до Ради та вимагати розгляду скарг на Загальних зборах;
- звертатися до органів Організації з запитами та пропозиціями з питань, пов’язаних з діяльністю Організації, одержувати відповіді;
- звертатися до органів Організації за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів;
- можуть мати на QSL емблему Організації (зареєстровану у встановленому законом порядку) і вказувати свій членський номер.
- вільно виходити з Організації.
4.5. Члени Організації зобов’язані:
- дотримуватись положень Статуту Організації;
- виконувати рішення керівних органів Організації;
- сприяти здійсненню напрямів Організації;
- брати участь у заходах, що проводяться Організацією.
4.6. Членство в Організації припиняється у випадках:
- виходу із Організації за власним бажанням шляхом подання відповідної заяви до Ради Організації;
- виключення із Організації.
4.7. На членів Організації, які порушили вимоги Статуту та Регламенту радіозв’язку, можуть бути накладені такі стягнення: догана , виключення з членів Організації.
4.8. Заява про припинення членства подається до Ради. Членство в Організації припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень. З того самого дня припиняється перебування члена Організації на будь-яких виборних посадах в Організації, крім Голови Організації та заступника Голови Організації.

5. СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1. Статутними органами Організацією є:
Загальні Збори – вищий керівний орган управління;
Рада – виконавчий орган управління;
Ревізійна комісія (Ревізор) – контролюючий орган.
5.2. Загальні Збори Організації є вищим керівним органом Організації, який вправі приймати рішення з будь-яких питань її діяльності, в тому числі скасовувати рішення інших органів Організації.
5.3. У Загальних Зборах беруть участь її члени. Кожен член Організації має один голос. Загальні Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні не менше половини членів Організації.
5.4. Чергові Загальні Збори скликаються Радою щорічно. Загальні Збори розглядають питання, винесені на їх розгляд Радою, Головою Організації, а також членами Організації.
5.5. Позачергові Загальні Збори скликаються при наявності обставин, що зачіпають суттєві інтереси Організації Радою чи Головою Організації, а також в інших випадках, передбачених даним Статутом та законодавством України.
5.6. Не менш як одна десята частина членів Організації мають право ініціювати перед Радою скликання позачергових Загальних Зборів. Якщо вимога членів Організації про скликання Загальних Зборів не виконана, ці члени мають право самі скликати Загальні Збори.
5.7. До виключної компетенції Загальних Зборів Організації належить вирішення наступних питань:
5.7.1. Визначення основних напрямків діяльності Організації, затвердження її планів та звітів про їх виконання.
5.7.2. Затвердження Статуту Організації, внесення змін до нього.
5.7.3. Прийняття рішення про припинення діяльності Організації.
5.7.4. Призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.
5.7.5. Обрання Ради та відкликання Ради або окремих членів Ради.
5.7.6. Обрання та відкликання Голови Організації.
5.7.7. Обрання та відкликання Ревізійної комісії (Ревізора).
5.7.8. Визначення порядку та способів реалізації права власності Організації та здійснення контролю за її реалізацією.
5.8. Рішення Загальних Зборів вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більшість присутніх членів Організації. З питань, передбачених п. 5.7.2 (внесення змін до Статуту), п.5.7.3 (прийняття рішення про припинення діяльності) рішення Загальних Зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість у три четвертих голосів присутніх членів Організації. Також трьома четвертими голосів членів Організації приймаються рішення щодо відчуження майна Організації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна Організації.
5.9. Рішення, прийняті Загальними Зборами з дотриманням вимог даного Статуту, внутрішніх документів та законодавства України, обов'язкові для всіх інших органів Організації та членів Організації.
5.10. Головує на засіданнях Загальних Зборів особа з числа членів, обрана Загальними Зборами Головою Загальних Зборів. Хід засідання Загальних Зборів протоколюється. Протоколи засідань Загальних Зборів ведуться секретарем Загальних Зборів, підписуються Головою Загальних Зборів і секретарем Загальних Зборів. Протоколи мають бути видані для ознайомлення на вимогу будь-якого члена Організації.
5.11. Рада є виконавчим органом Організації на період між Загальними Зборами, який виконує функції з управління її поточною, організаційною діяльністю та обирається терміном на п’ять років.
5.12. Рада підзвітна Загальним Зборам і організовує виконання їх рішень. Рада діє від імені Організації в межах, передбачених даним Статутом, внутрішніми документами та чинним законодавством.
5.13. Голова Організації очолює Раду.
5.14. Кількісний та персональний склад Ради затверджуються Загальними Зборами. Члени Ради є підзвітними Загальним Зборам і несуть відповідальність перед ними за діяльність Організації та належне виконання своїх посадових обов’язків.
5.15. До компетенції Ради відноситься:
5.15.1. Організація виконання рішень Загальних Зборів.
5.15.2. Скликання Загальних Зборів та формування їх порядку денного, підготовка матеріалів з питань порядку денного, попередній розгляд всіх питань, що належать до компетенції Загальних Зборів та підготовка проектів рішень з цих питань до засідання Загальних Зборів.
5.15.3. Підготовка та подання рекомендацій Загальним Зборам щодо визначення поточних напрямків діяльності Організації затвердження планів і звітів про їх виконання, інших пропозицій з питань діяльності Організації.
5.15.4. Затвердження поточних планів діяльності Організації та заходів, необхідних для їх виконання.
5.15.5. Управління, захист та розпорядження майном Організації відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України.
5.15.6. Затвердження штатного розпису Організації, преміювання працівників Організації.
5.15.7. Затвердження зразків печаток, штампів, емблеми, логотипа та інших зразків реквізитів Організації.
5.15.8. Вирішення інших питань, крім тих, що відносяться до виключної компетенції Загальних Зборів Організації.
5.16. Головує на засіданнях Ради Голова Організації.
5.17. Усі питання, що належать до компетенції Ради, вирішуються колегіально на засіданнях Ради. Рада проводить чергові і позачергові засідання. Чергові засідання скликаються Головою Організації. Про час, місце та порядок денний засідання члени Ради повідомляються заздалегідь. Позачергові засідання скликаються на вимогу третини членів Ради.
5.18. Кожен член Ради може виступати з ініціативою про прийняття рішень із будь-яких питань, що входять компетенції Ради.
5.19. Засідання Ради правомочні при наявності більшості членів Ради. Рішення Ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість із присутніх членів Ради.
5.20. Голова Організації є керівником Організації та здійснює оперативне управління справами, майном та коштами Організації в межах, встановлених даним Статутом, Загальними Зборами та Радою, і в межах своєї компетенції і повноважень забезпечує виконання їх рішень.
5.21. Голова Організації обирається Загальними Зборами терміном на п’ять років і є підзвітним Загальним Зборам та Раді, вправі вносити на розгляд Загальних Зборів та Ради пропозиції з будь-якого аспекту діяльності Організації.
5.22. Голова Організації:
5.22.1. Діє від імені Організації без довіреності та представляє Організацію у її стосунках з іншими особами.
5.22.2. Видає накази, розпорядження, інші внутрішні нормативні акти та документи Організації;
5.22.3. Організовує документообіг, діловодство, ведення бухгалтерського обліку та звітності Організації.
5.22.4. Здійснює прийняття, переведення на іншу роботу, відсторонення від неї та звільнення працівників Організації, застосовує до них заходи заохочення та стягнення, затверджує посадові обов’язки працівників Організації.
5.22.5. Встановлює форми, системи та розміри оплати праці та преміювання працівників Організації в межах кошторису витрат на утримання адміністративного персоналу.
5.22.6. Виступає розпорядником коштів та майна Організації, укладає та підписує від імені Організації господарські та інші договори, контракти, видає довіреності на право вчинення дій та представництва від імені Організації.
5.22.7. Організовує підготовку засідання Ради.
5.22.8. Вирішує інші питання діяльності Організації відповідно до мети і основних напрямів її діяльності, віднесені до його компетенції внутрішніми документами Організації та даним Статутом, приймає з цих питань будь-які інші рішення або виконує будь-які інші дії крім тих, що відносяться до компетенції інших органів управління Організації, Ради та Загальних Зборів Організації.
5.23. Заступник Голови Організації обирається у разі необхідності Загальними зборами у складі Ради або призначається Головою Організації зі складу Ради.
5.24. Заступник Голови Організації:
- керує поточною роботою Організації відповідно до доручень Голови Організації та Ради;
- виконує обов’язки Голови Організації у разі відсутності або неможливості виконання своїх обов’язків Головою Організації;
- за рішенням Загальних зборів Організації може мати право вчиняти дії від імені Організації без довіреності, у тому числі підписувати договори тощо;
- може мати інші функції за рішенням Голови та Загальних зборів Організації.
5.25. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Організації здійснює Ревізійна комісія (Ревізор), кількісний та персональний склад якої визначається рішенням Загальних зборів. Ревізійна комісія (Ревізор) є контролюючим органом Організації.
5.26. Ревізійна комісія (Ревізор) обирається за необхідністю Загальними зборами терміном на 5 (п'ять) років. Ревізійна комісія (Ревізор) має право залучати до роботи незалежних експертів.
5.27. До функцій Ревізійної комісії (Ревізора) відноситься перевірка щорічного звіту та балансу Організації, а також інші питання, що пов’язані з контролем фінансово-господарської діяльності Організації.
5.28. Ревізійна комісія (Ревізор):
- здійснює контроль фінансової діяльності Організації, вимагає від посадових осіб Організації подання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів;
- направляє результати перевірок Раді Організації;
- щороку звітує про свою роботу перед Загальними зборами Організації.
5.29. Засідання Ревізійної комісії проводяться не рідше разу на рік та є правомочними, якщо в їх роботі беруть участь більшість від складу Ревізійної комісії. Рішення приймаються більшістю голосів членів Ревізійної комісії, присутніх на засіданні. При рівності голосів, голос голови Ревізійної комісії є вирішальним.
5.30. Ревізійна комісія (Ревізор) в своїй діяльності підзвітна Загальним зборам. Ревізійна комісія може ініціювати скликання позачергових Загальних зборів.

6. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

6.1. Члени Організації мають право шляхом подання запиту одержувати від керівних органів Організації повну та достовірну інформацію щодо діяльності Організації, включаючи прийняті Організацією рішення та звіти про використання майна та коштів, наданих ними Організації в обумовленому ними порядку.
6.2. Загальні Збори на чергових засіданнях здійснюють розгляд та затверджують звіти Голови Організації та членів Ради про виконання мети та напрямів діяльності Організації.
6.3. На позачергових засіданнях Загальних Зборів можуть розглядатися звіти Голови Організації та Ради на вимогу не менше 1/3 членів Організації.
6.4. Голова Організації в своїй діяльності підзвітний Загальним Зборам.
6.5. Будь-які рішення керівних органів Організації є відкритими для членів Організації, за виключенням обмежень, встановлених чинним законодавством.

7. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ

7.1. Будь-який член Організації має право звернутися до Ради зі скаргою на рішення, дії, бездіяльність Голови Організації, заступника Голови Організації або окремих членів Ради, яке зобов'язане розглянути скаргу та надати письмову відповідь в порядку та строки, встановлені чинним законодавством.
7.2. Якщо Рада вирішить, що рішення щодо скарги виходитиме за межі його повноважень, воно передає скаргу та матеріали, які пов’язані із нею, на розгляд Загальних зборів, про що повідомляється особа, яка подала скаргу.
7.3. У разі не згоди з рішенням Ради щодо скарги або у разі скарги на рішення, дії, бездіяльність Ради член Організації може винести відповідне оскарження на розгляд Загальних зборів шляхом подання письмової заяви до Ради або Ревізійної комісії (у разі її обрання), які ініціюють скликання позачергових Загальних зборів. Якщо вимога членів Організації про скликання Загальних зборів не виконана протягом 30 днів, ці члени мають право самі скликати Загальні збори.
7.4. Загальні збори на найближчому засіданні зобов’язані розглянути скаргу та матеріали і прийняти рішення. Про прийняте рішення повідомляється особа, яка подала скаргу.
7.5. Члени Організації мають право оскаржувати рішення, дії, бездіяльність Загальних зборів Організації у судовому порядку відповідно до чинного законодавства.


8. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

8.1. Організація може мати відокремлені підрозділи (філія, представництво), які не є юридичними особами та утворюються за рішенням Ради.
8.2. Філією Організації є відокремлений підрозділ, розташований поза місцезнаходженням Організації та здійснює всі або частину функцій Організації.
8.3. Представництвом Організації є відокремлений підрозділ, розташований поза місцезнаходженням Організації та здійснює представництво і захист інтересів Організації.
8.4. Відокремлені підрозділі Організації у своїй діяльності керуються Статутом Організації. Відокремлені підрозділи можуть мати власні Положення, затверджені Радою.
8.5. Керівник відокремленого підрозділу призначається Радою Організації строком на 5 років та діє від імені Організації на підставі довіреності. Керівник відокремленого підрозділу повинен бути членом Організації.
8.6. Відокремлені підрозділи мають наступні повноваження:
- реалізують статутні мету та напрями Організації у певному населеному пункті в межах наданих повноважень рішенням Загальних зборів, Ради Організації;
- проводять роботу по залученню нових членів засобами, не забороненими чинним законодавством України;
- представляють Організацію на території певної адміністративно-територіальної одиниці.
8.7. Керівник відокремленого підрозділу має право:
- використовувати назву та символіку Організації для реалізації напрямів Організації;
- отримувати допомогу у реалізації напрямів Організації від керівних органів та посадових осіб Організації;
- звертатись з клопотаннями до керівних органів Організації.
8.8. Керівник відокремленого підрозділу зобов’язаний:
- дотримуватись вимог Статуту Організації;
- активно впроваджувати рішення керівних органів Організації (прийнятих в межах Статуту Організації та чинного законодавства);
- не допускати дій спрямованих на порушення честі, гідності членів Організації
8.9. Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено шляхом його закриття за рішенням Ради.
8.10. Про закриття відокремленого підрозділу Організація повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації за місцезнаходженням Організації.
8.11. Створення, внесення змін до відомостей та припинення діяльності відокремлених підрозділів підлягає державній реєстрації у встановленому законодавством порядку.

9. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

9.1. Організація у відповідності з своїми статутними напрямами, має право на здійснення міжнародних зв'язків та діяльності у порядку, передбаченому цим Статутом, чинним законодавством України.
9.2. Міжнародна діяльність Організації здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.
9.3. При здійсненні міжнародної діяльності Організація користується повним обсягом прав і обов’язків юридичної особи.
9.4. Організація:
- організовує обмін делегаціями, організовує за участю іноземних партнерів турніри, змагання, конференції, виставки, ярмарки, відряджає своїх представників для участі у відповідних заходах за межами України;
- проводить спільно з іноземними організаціями дослідження у відповідності з напрямками своєї діяльності, публікує їх результати;
- реалізовує інші спільні програми та проекти за участю іноземних партнерів та міжнародних організацій, що не суперечить чинному законодавству України.
9.5. Організація має право витрачати кошти на надання міжнародної допомоги, покриття представницьких витрат (прийняття і відправку делегацій, витрати на перекладачів, оплату рахунків тощо), відправляти у оплачувані відрядження закордон як своїх постійних працівників, так і залучених спеціалістів як представників організації для участі в освітніх та спортивних заходах, участі у конференціях тощо з врахуванням вимог чинного законодавства.

10. КОШТИ ТА МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЇ

10.1. Організація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності.
10.2. Організація набуває права власності на кошти та інше майно, передане їй членами Організації або державою, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями (спонсорами), а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах не заборонених законом.
Кошти та інше майно Організації не можуть перерозподілятись між її членами і використовуються для виконання статутних напрямів діяльності відповідно до закону та Статуту Організації.
10.3. Майно Організації складається з коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, в тому числі внесків членів Організації.
10.4. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників, членів Організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
10.5. Доходи (прибутки) Організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.
10.6. Організація має право мати спонсорів, які можуть робити добровільні пожертвування на користь Організації в грошовій або іншій формі.
10.7. Організація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім належним їй на праві власності майном. Члени Організації не несуть відповідальності за зобов’язаннями Організації.
10.8. Організація зобов’язана вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах доходів та зборів та вносити до бюджету обов’язкові платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

11.1. Зміни до цього Статуту приймаються і затверджуються Загальними Зборами Організації.
11.2. Рішення про внесення змін до Статуту Організації приймається більшістю у 3/4 голосів членів Організації, присутніх на Загальних Зборах.
11.3. Прийняті зміни до Статуту Організації протягом 60 днів з дня прийняття таких змін підлягають державній реєстрації шляхом викладення Статуту Організації у новій редакції.

12. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

12.1. Припинення діяльності Організації здійснюється шляхом її ліквідації (саморозпуску) або реорганізації.
12.2. Припинення діяльності Організації може бути здійснено за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) у випадках, передбачених чинним законодавством.
12.3. Питання, пов'язані з припиненням діяльності Організації, вирішуються Загальними Зборами, якщо за це проголосувало більшістю у 3/4 голосів членів Організації, присутніх на Загальних Зборах. При реорганізації Організації відбувається перехід прав та обов'язків, що належать Організації, її правонаступникам.
12.4. Ліквідація Організації здійснюється ліквідаційною комісією, що призначається органом, який прийняв рішення про ліквідацію.
12.5. З моменту прийняття рішення про призначення ліквідаційної комісії до неї переходять усі повноваження управління Організацією. Порядок і терміни проведення ліквідації визначаються Загальними Зборами.
12.6. У разі припинення (ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення), після розрахунків в установленому порядку з кредиторами та іншими юридичними та фізичними особами, з якими Організація перебувала в договірних стосунках, її активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

--

web counter