З А К О Н И   У К Р А Ї Н И

 

 

 


 


МЕТОДИЧНА ПАМ’ЯТКА «НА ДОПОМОГУ КЕРІВНИКУ
ГРОМАДСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ»


Методична пам’ятка розроблена для фізичних та юридичних осіб, керівників громадських об’єднань з метою роз’яснення порядку державної реєстрації громадських об’єднань.

2013 р.

РЕЄСТРАЦІЯ ГРОМАДСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ

Для реєстрації громадського об'єднання керівник або особа (особи), яка має право представляти громадське об'єднання, протягом 60 днів з дня утворення громадського об'єднання подають (надсилають поштовим відправленням) до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням громадського наступні документи:
1) заява за формою, затвердженою Міністерством юстиції України, до якої додаються:
2) примірник протоколу установчих зборів, оформленого з дотриманням вимог Закону України «Про громадські об’єднання»;
3) статут (у двох примірниках);
4) відомості про керівні органи громадського об'єднання із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), дати народження керівника, членів інших керівних органів, посади в керівних органах, контактного номера телефону та інших засобів зв'язку, а також зазначені відомості про особу (осіб), яка має право представляти громадське об'єднання для здійснення реєстраційних дій, до яких додається письмова згода цієї особи, якщо така особа не була присутня на установчих зборах;
5) заповнена реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи.
Заяву та документи, зазначені в пунктах 3 і 4, підписує керівник або особа (особи), яка має право представляти громадське об'єднання для здійснення реєстраційних дій. Справжність підпису зазначеної особи на заяві про реєстрацію громадського об'єднання засвідчується нотаріально.

РЕЄСТРАЦІЯ ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ

Для реєстрації громадської спілки, крім передбачених документів, додатково подаються документи, які містять відомості щодо структури власності засновників - юридичних осіб та фізичних осіб - власників істотної участі цих юридичних осіб.
У разі якщо засновником (засновниками) громадської спілки є іноземна юридична особа, крім передбачених документів, додатково подається легалізований у встановленому порядку документ про підтвердження реєстрації іноземної юридичної особи в країні її місцезнаходження - витяг із торговельного, банківського або судового реєстру, що відповідає вимогам Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".
Документи, які відповідно до вимог законодавства подаються (надсилаються) до уповноваженого органу з питань реєстрації, мають бути викладені державною мовою.
У разі неподання (ненадсилання) документів для реєстрації громадського об'єднання протягом 60 днів з дня утворення таке громадське об'єднання не вважається утвореним.

ВИМОГИ ДО ПРОТОКОЛУ

Протокол установчих зборів громадського об'єднання має містити відомості про:
1) дату та місце проведення установчих зборів;
2) осіб, які брали участь в установчих зборах;
3) рішення про утворення громадського об'єднання із зазначенням мети (цілей) його діяльності;
4) рішення про визначення найменування та за наявності - скороченого найменування громадського об'єднання;
5) рішення про затвердження статуту громадського об'єднання;
6) рішення про утворення (обрання) керівника, органів управління громадського об'єднання відповідно до затвердженого статуту;
7) рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти громадське об'єднання у правовідносинах з державою та іншими особами і вчиняти дії від імені громадського об'єднання без додаткового уповноваження (далі - особа, уповноважена представляти громадське об'єднання), - для громадського об'єднання, яке має намір здійснювати діяльність без статусу юридичної особи, якщо утворення (обрання) органів управління не передбачено рішенням про утворення такого об'єднання;
8) рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти громадське об'єднання для здійснення реєстраційних дій, - для громадського об'єднання, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи.
Протокол установчих зборів підписується головуючим та секретарем зборів.
 
ВИМОГИ ДО СТАТУТУ

Статут громадського об'єднання має містити відомості про:
1) найменування громадського об'єднання та за наявності - скорочене найменування;
2) мету (цілі) та напрями його діяльності;
3) порядок набуття і припинення членства (участі) у громадському об'єднанні, права та обов'язки його членів (учасників);
4) повноваження керівника, вищого органу управління, інших органів управління (далі – керівні органи) громадського об'єднання, порядок їх формування та зміни складу, термін повноважень, а також порядок визначення особи, уповноваженої представляти громадське об'єднання, та її заміни (для громадських об'єднань, що не мають статусу юридичної особи);
5) періодичність засідань і процедуру прийняття рішень керівними органами громадського об'єднання, у тому числі шляхом використання засобів зв'язку;
6) порядок звітування керівних органів громадського об'єднання перед його членами (учасниками);
7) порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів громадського об'єднання та розгляду скарг;
8) джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна громадського об'єднання;
9) порядок створення, діяльності та припинення діяльності відокремлених підрозділів громадського об'єднання (у разі їх створення громадським об'єднанням, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи);
10) порядок внесення змін до статуту;
11) порядок прийняття рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об'єднання, а також щодо використання його коштів та іншого майна, що залишилися після саморозпуску, - для громадського об'єднання, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи.
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО УТВОРЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ
Для легалізації громадського об’єднання шляхом повідомлення про утворення засновники або особа (особи), уповноважена представляти громадське об'єднання, подають (надсилають поштовим відправленням) до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням громадського об'єднання заяву за формою, затвердженою Міністерством юстиції України, до якої додаються:
1) примірник оригіналу або нотаріально засвідчена копія протоколу установчих зборів;
2) відомості про засновників громадського об'єднання із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), дати народження, адреси місця проживання, а в разі якщо засновником є юридична особа приватного права, - її найменування, місцезнаходження, ідентифікаційного коду;
3) відомості про особу (осіб), уповноважену представляти громадське об'єднання, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), дати народження, контактного номера телефону та інших засобів зв'язку, до яких додається письмова згода цієї особи.
Заява підписується засновниками громадського об'єднання або особою (особами), уповноваженою представляти громадське об'єднання, а справжність їх підписів засвідчується нотаріально.

РЕЄСТРАЦІЯ ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ

Для утворення відокремлених підрозділів громадського об’єднання до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням громадського об'єднання подаються необхідні відомості.
Відомості подаються у формі реєстраційної картки, яка повинна містити такі дані:
1) ідентифікаційний код громадського об'єднання як юридичної особи;
2) повне найменування відокремленого підрозділу;
3) місцезнаходження відокремленого підрозділу;
4) прізвище, ім'я та по батькові керівника відокремленого підрозділу, його реєстраційний номер облікової картки платника податку;
5) місцезнаходження реєстраційної справи громадського об'єднання.
До реєстраційної картки про створення відокремленого підрозділу додається рішення керівного органу громадського об'єднання про створення відокремленого підрозділу.
Відокремлені підрозділи громадського об'єднання не є юридичними особами.

РЕЄСТРАЦІЯ ЗМІН У СКЛАДІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ

Зареєстроване громадське об'єднання для внесення змін до відомостей про склад керівних органів подає (надсилає) такі документи:
1) заяву довільної форми;
2) заповнену реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
3) засвідчений печаткою громадського об'єднання примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення вищого органу управління громадського об'єднання про зміну зазначених осіб, прийнятого в порядку, визначеному статутом громадського об'єднання, та оформленого з дотриманням вимог законодавства, та/або примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) розпорядчого документа про їх призначення;
4) засвідчений печаткою громадського об'єднання примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) протоколу засідання керівного органу громадського об'єднання, на якому відповідно до статуту було скликано засідання вищого органу управління, якщо зміни прийняті вищим органом управління;
5) відомості про керівні органи.
Документи, зазначені в пунктах 1, 2 і 5, підписує керівник громадського об'єднання.

РЕЄСТРАЦІЯ ЗМІН ПРО МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

Зареєстроване громадське об'єднання для внесення змін до відомостей про місцезнаходження подає (надсилає) такі документи:
1) заяву довільної форми;
2) заповнену реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
3) свідоцтво (дублікат свідоцтва) про реєстрацію.
Документи, зазначені в пунктах 1 і 2, підписує керівник громадського об'єднання.

РЕЄСТРАЦІЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

Зареєстроване громадське об'єднання для повідомлення про зміни до статуту подає (надсилає) такі документи:
1) заяву довільної форми;
2) заповнену реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
3) примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення вищого органу управління громадського об'єднання про внесення змін до статуту, прийнятого в порядку, визначеному статутом громадського об'єднання, та оформленого з дотриманням вимог законодавства;
4) засвідчений печаткою громадського об'єднання примірник оригіналу або нотаріально засвідчену копію протоколу засідання керівного органу громадського об'єднання, на якому відповідно до статуту було скликано засідання вищого органу управління;
5) два примірники статуту з внесеними змінами;
6) примірник оригіналу (дублікат) статуту та свідоцтво (дублікат свідоцтва) про реєстрацію.
Документи, зазначені в пунктах 1 і 2, підписує керівник громадського об'єднання.

РЕЄСТРАЦІЯ ЗМІНИ ОСОБИ, УПОВНОВАЖЕНОЇ ПРЕДСТАВЛЯТИ ГРОМАДСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ

Громадське об'єднання, утворене без статусу юридичної особи, для повідомлення про зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об'єднання, у повідомленні про зміну такої особи (осіб), вказує відомості про особу (осіб) в обсязі, визначеному Законом України «Про громадські об’єднання».
Вимога подання інших документів про зміни у складі керівних органів, зміни особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об'єднання, зміни місцезнаходження та зміни до статуту не допускається.

ВИДАЧА ДУБЛІКАТА СВІДОЦТВА ТА/АБО СТАТУТУ

Для видачі дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію та/або статуту громадського об’єднання відповідно до ст.15 Закону України „Про громадські об’єднання" керівник подає (надсилає) до уповноваженого органу з питань реєстрації, в якому знаходиться реєстраційна справа громадського об'єднання, заяву про втрату оригіналу свідоцтва про реєстрацію та/або статуту, до якої додаються:
1) документ, що підтверджує внесення плати за публікацію у спеціальному друкованому засобі масової інформації повідомлення про втрату оригіналу свідоцтва про реєстрацію та/або статуту;
2) довідка, видана органом внутрішніх справ, про реєстрацію заяви про втрату оригіналу свідоцтва про реєстрацію та/або статуту.


ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

Припинення діяльності громадського об'єднання здійснюється:
1) за рішенням громадського об'єднання, прийнятим вищим органом управління громадського об'єднання, шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу;
2) за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) громадського об'єднання.
Добровільне припинення діяльності громадського об'єднання здійснюється на підставі подання (надсилання) рішення про саморозпуск громадського об'єднання до уповноваженого органу з питань реєстрації. До рішення додаються:
1) оригінал свідоцтва про реєстрацію громадського об'єднання (або його дубліката);
2) оригінал статуту громадського об'єднання (або його дубліката);
3) реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи.
Реорганізація громадського об'єднання здійснюється шляхом приєднання реорганізоване громадське об'єднання повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації. Разом з повідомленням до уповноваженого органу з питань реєстрації подаються:
1) рішення, громадського об'єднання, яке приєднується, про припинення діяльності з приєднанням до іншого об'єднання та рішення громадського об'єднання, до якого приєднуються, про згоду на таке приєднання.
2) документи громадського об'єднання, яке приєднується:
- оригінал свідоцтва про реєстрацію громадського об'єднання (або його дубліката);
- оригінал статуту громадського об'єднання (або його дубліката);
- реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи.
3) документи громадського об'єднання, до якого приєднуються, якщо внаслідок приєднання громадське об'єднання змінює свій статут та/або найменування:
- заяву довільної форми;
- заповнену реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
- примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення вищого органу управління громадського об'єднання про внесення змін до статуту, прийнятого в порядку, визначеному статутом громадського об'єднання,;
- засвідчений печаткою громадського об'єднання примірник оригіналу або нотаріально засвідчену копію протоколу засідання керівного органу громадського об'єднання, на якому відповідно до статуту було скликано засідання вищого органу управління;
- два примірники статуту з внесеними змінами;
- примірник оригіналу (дублікат) статуту та свідоцтво (дублікат свідоцтва) про реєстрацію.
Заборона діяльності громадського об'єднання здійснюється судом за позовом уповноваженого органу з питань реєстрації в разі виявлення ознак порушення громадським об'єднанням вимогам законодавства. Заборона громадського об'єднання має наслідком припинення його діяльності у порядку, встановленому Законом України «Про громадські обєднання», та виключення з Реєстру громадських об'єднань.
Діяльність відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації припиняється на підставі:
1) рішення іноземної неурядової організації, відокремлений підрозділ якої акредитовано в Україні;
2) рішення уповноваженого органу з питань реєстрації у разі закінчення терміну дії довіреності на ім'я керівника відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, оформленої відповідно до законодавства держави, в якій видано довіреність;
3) рішення суду про заборону відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації.

ДЛЯ НОТАТОК
________________________________

Мандрівка Україною, путешествия, Украина, Україна, Сумська обл., Сумская обл., Охтирка, Ахтирка, мапи, карты, фото, церковь


free hit counter