ЗАКОН УКРАЇНИ 
ПРО КАРИКАТУРИ ПАРОДІЇ ПОПУРІ

Про внесення змін до Закону України "Про авторське право і суміжні права" щодо використання об’єктів авторського права в пародіях, попурі та карикатурах
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 46, ст.781)
Верховна Рада України постановляє:
1. Внести до Закону України "Про авторське право і суміжні права" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 43, ст. 214; 2003 р., № 35, ст. 271; 2014 р., № 2-3, ст. 41; 2016 р., № 6, ст. 61) такі зміни:
1) статтю 1 доповнити з урахуванням алфавітного порядку термінами такого змісту:
"карикатура - твір образотворчого мистецтва, який є творчою переробкою іншого правомірно оприлюдненого твору, в тому числі персонажу твору або імені персонажу твору, що за своїм змістом має комічний, сатиричний характер або спрямовується на висміювання певних осіб або подій"
;
"пародія - твір, який є творчою переробкою іншого правомірно оприлюдненого твору або його частини, що за своїм змістом має комічний, сатиричний характер або спрямовується на висміювання певних подій або осіб";
"попурі - музичний або інший твір, який є творчим підбором і розташуванням уривків інших правомірно оприлюднених творів або який імітує творчий стиль інших авторів чи виконавців або інших історичних епох";
2) частину першу статті 21 доповнити пунктом 9-1 такого змісту:
"9-1) використання правомірно оприлюднених літературних, художніх, музичних та інших творів для створення на їх основі іншого твору в жанрі літературної, музичної або іншої пародії, попурі або карикатури".
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Президент України
П.ПОРОШЕНКО
м. Київ 
5 жовтня 2016 року 
№ 1651-VIII
------------------------------------------------

ЗАКОН УКРАИНЫ 

О КАРИКАТУРЫ ПАРОДИИ попурри

О внесении изменений в Закон Украины "Об авторском праве и смежных правах" относительно использования объектов авторского права в пародиях, попурри и карикатурах
(Ведомости Верховной Рады (ВВР), 2016, № 46, ст.781)
Верховная Рада Украины постановляет:
1. Внести в Закон Украины "Об авторском праве и смежных правах" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2001 г.., № 43, ст. 214; 2003г., № 35, ст. 271; 2014, № 2-3 ст. 41; 2016, № 6, ст. 61) следующие изменения:
1) статью 1 дополнить с учетом алфавитного порядка терминами следующего содержания:

"Карикатура - произведение изобразительного искусства, который является творческой переработкой другого правомерно обнародованного произведения, в том числе персонажа произведения или имени персонажа произведения, по своему содержанию имеет комический, сатирический характер или направляется на высмеивание определенных лиц или событий";

"Пародия - произведение, которое является творческой переработкой другого правомерно обнародованного произведения или его части, по своему содержанию имеет комический, сатирический характер или направляется на высмеивание определенных событий или лиц";

"Попурри - музыкальный или иное произведение, который является творческим подбором и расположением отрывков других правомерно обнародованных произведений или имитирующего творческий стиль других авторов или исполнителей или других исторических эпох";

2) часть первую статьи 21 дополнить пунктом 9-1 следующего содержания:
"9-1) использование правомерно обнародованных литературных, художественных, музыкальных и других произведений для создания на их основе другого произведения в жанре литературной, музыкальной или иной пародии, попурри или карикатуры".

2. Настоящий Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ??его опубликования.
Президент Украины
Порошенко
г. Киев
5 октября 2016
№ 1651-VIII

 
hit counter

--

Updated: суббота, 29. мая 2021