(проект)


"ЗАТВЕРДЖУЮ"
НАЧАЛЬНИК УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО
ЦЕНТРУ РАДIОЧАСТОТ ТА НАГЛЯДУ ЗА ЗВ'ЯЗКОМ

_________________ В.М.Ковальов
" ___ " _______________ 2002 р.

ПОЛОЖЕННЯ
про структуру та порядок призначення спецiальних та укорочених
позивних сигналiв аматорським радiостанцiям в Укра?нi

 1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ.
 1.1. Спецiальнi та укороченi позивнi сигнали (далi по тексту СПС та УПС
 вiдповiдно) аматорським станцiям в Українi призначаються з метою:
     - привернення уваги укра?нських та закордонних радiоаматорiв до видатних
       подiй, ювiле?в та заходiв, якi вiдзначаються в Українi;
     - сприяння роботi аматорських радiостанцiй, якi забезпечують проведення
       наукових, спортивних та iнших експедицiй;
     - досягнення високих спортивних результатiв в мiжнародних змаганнях з
       радiозв'язку на КХ та УКХ.
 1.2. СПС та УПС призначаються iндивiдуальним та колективним радiостанцiям
 першої категорiї тiльки для використання ?х на протязi певного перiоду часу,
 який обумовлю?ться в кожному конкретному випадку, але не бiльше одного
 календарного року (за винятком наукових експедицiй в Антарктику, а також
 тривалих науково-спортивних заходiв за межами України).
 1.3. СПС та УПС аматорським станцiям в Укра?нi призначаються iз серi? позивних
 сигналiв, видiлених Службi аматорського зв'язку в Укра?нi згiдно з вимогами
 Регламенту радiозв'язку.
 1.4. СПС призначаються Укра?нським державним центром радiочастот та нагляду
 за зв'язком ("Укрчастотнагляд") за поданням Виконкому Лiги радiоаматорiв
 Укра?ни (ЛРУ) iз серi? префiксiв: EM, EN, EO. Остаточне рiшення в кожному
 конкретному випадку прийма?ться "Укрчастотнаглядом".
 1.5. СПС серi? ЕМ1 призначаються АРС для роботи в складi укра?нських наукових
 експедицiй в Антарктику.
 1.6. СПС серi? ЕМ5 призначаються тiльки для вiдзначення заходiв, що проводяться
 пiд егiдою ЛРУ.
      СПС EM5HQ належить штаб-квартирi ЛРУ.
      Для щорiчно? участi команди ЛРУ в IARU HF World Championship можуть
 використовуватись наступнi СПС: EM2HQ, EM3HQ, EM4HQ, EM5HQ, EM6HQ, EM7HQ, EM8HQ,
 EM9HQ, EM0HQ.
      СПС EM5U належить Центральному радiоклубу ТСО Укра?ни.
 1.7. СПС для участi в мiжнародних змаганнях з радiозв'язку на КХ можуть бути
 призначенi АРС, якi зайняли за попереднiй рiк 1-10 мiсця (iндивiдуальнi АРС)
 або 1-3 мiсця (колективнi АРС) в рейтингу радiостанцiй Укра?ни (результати
 якого пiдводяться згiдно з Положенням Укра?нським Контест-клубом - UCC).
     Данi СПС призначаються тiльки для використання в мiжнародних змаганнях.
     В поточному роцi однiй i тiй же АРС для участi в мiжнародних змаганнях може
 бути призначений тiльки один СПС для використання з постiйного мiсця
 розташування АРС.
 1.8. УПС призначаються мiсцевими уповноваженими органами за поданням обласних
 вiддiлень ЛРУ тiльки для участi в мiжнародних змаганнях з радiозв'язку на КХ та
 УКХ iз серi? префiксiв: UR, US, UT, UU, UV, UW, UX, UY, UZ.
      Остаточне рiшення в кожному конкретному випадку прийма?ться мiсцевим
 уповноваженим органом.
      УПС признача?ться тiльки для його використання з територi? тi?? областi
 (АР Крим), до яко? вiн належить.
 1.9. Для призначення СПС та УПС можуть бути рекомендованi АРС, якi на протязi
 попереднiх 24-х мiсяцiв не допустили порушень Регламенту аматорського
 радiозв'язку Укра?ни, Положень та Правил про змагання з радiозв'язку.
 1.10. Повторне використання ранiше призначених СПС та УПС для участi в
 змаганнях iншими заявниками допуска?ться не ранiше нiж через п'ять рокiв з
 моменту останнього термiну використання даного позивного сигналу.
 1.11. Наступний СПС або УПС для ячастi в змаганнях може бути призначений тiй же
 АРС не ранiше нiж через п'ять рокiв з моменту початку використання
 попереднього.
 1.12. Однiй i тiй же АРС на протязi поточного року може бути призначений як СПС
 так i УПС.

 2. СТРУКТУРА СПС ТА УПС.
 2.1. СПС мають наступну структуру:
     - префiкс: двi букви (EM, EN, EO) та одна або декiлька цифр;
     - суфiкс: одна, двi, три або чотири букви.
      2.1.1. Використання в СПС двох та бiльше цифр допуска?ться лише у випадку
 вiдзначення значних ювiлейних дат.
             Перша буква суфiкса СПС повинна вiдповiдати буквi-ознацi областi
 для постiйних позивних сигналiв АРС в Укра?нi.
             Чотири букви в суфiксi СПС можуть використовуватись тiльки у випадку
 використання абревiатури назв (IARU, ARDF, IOTA, тощо).
      2.1.2. Для колективних АРС в складi укра?нських наукових експедицiй в
 Антарктику призначаються СПС iз серi? EM1A - EM1Z.
             Власникам iндивiдуальних АРС в складi укра?нських наукових
 експедицiй в Антарктику за ?х бажанням можуть призначатись СПС iз серi?
 EM1AA - EM1ZZ, EM1AAA - EM1ZZZ або з додаванням перед власним позивним игналом
 через дрiб префiкса "ЕМ1".
 2.2. УПС мають наступну структуру:
     - префiкс: двi букви (UR, US, UT, UU, UV, UW, UX, UY, UZ) i одна цифра
                (1 - 0);
     - суфiкс: одна буква, що вiдповiда? буквi-ознацi областi для постiйних
               позивних сигналiв АРС в Укра?нi.

 3. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА ПРАВО ВИКОРИСТАННЯ СПС.
 3.1. Для отримання дозволу на право використання СПС власник АРС не пiзнiше нiж
 за 90 днiв до початку його використання пода? до КХ-комiтету ЛРУ наступнi
 документи:
 - заяву про призначення СПС;
 - клопотання обласного вiддiлення ЛРУ (Виконкому ЛРУ для заходiв пiд егiдою
   ЛРУ) по сутi заяви;
     3.1.1. Заява про призначення СПС повинна мiстити в собi наступну iнформацiю:
           - прiзвище, iм'я, по батьковi власника (начальника АРС), що буде
             використовувати СПС;
           - постiйний позивний сигнал, категорiя АРС та номер дозволу на право
             ?? експлуатацi?;
           - повну поштову постiйну алресу та назву засновника (для колективно?
             АРС);
           - обгрунтування необхiдностi використання СПС iз зазначенням бажаного
             СПС;
           - мiсцезнаходження (або маршрут) радiостанцi? i термiн використання
             СПС;
           - зобов'язання про 100% розсилання вiдповiдних QSL-листiвок на протязi
             365 днiв з момену закiнчення конкретного заходу;
           - вiдомостi про СПС та УПС, що використовувались або використовуються
             в даний час заявником;
           - зайняте мiсце АРС заявника в рейтингу UCC за попереднiй рiк (тiльки
             для участi в змаганнях);
           - перелiк змагань, для участi в яких запрошу?ться СПС.
     3.1.2. При здiйсненнi радiоаматорсько? експедицi? або для участi команд в
 "Польових днях" СПС може бути оформлений на iм'я власника АРС, вiдповiдального
 за здiйснення даного заходу. В цьому випадку додатково до п. 3.1. пода?ться
 список учасникiв експедицi? (команди) з вказанням iндивiдуального позивного
 сигналу.
 3.2. При необхiдностi КХ-комiтет ЛРУ може запросити додаткову iнформацiю в
 обласному вiддiленнi ЛРУ, UCC та УКХ-комiтетi ЛРУ.
 3.3. КХ-комiтет ЛРУ iнформу? заявника та вiдповiдне вiддiлення ЛРУ про прийняте
 рiшення. В разi прийняття позитивного рiшення КХ-комiтет ЛРУ не пiзнiше нiж за
 60 днiв до початку використання СПС пода? вiдповiдне клопотання до
 "Укрчастотнагляду".
 3.4. Не пiзнiше нiж за 30 днiв до початку використання СПС "Укрчастотнагляд"
 повiдомляє заявника, КХ-комiтет ЛРУ та ДIЕ областi (АР Крим) про прийняте
 рiшення.
 3.5. Для використання СПС EM5HQ (при проведеннi заходiв ЛРУ) або СПС
 (EM2HQ - EM0HQ) для щорiчно? участi в IARU HF World Championship не пiзнiше як
 за 30 днiв до початку ?х використання Виконком ЛРУ ставить до вiдома
 "Укрчастотнагляд" про прийняте рiшення з поданням всiіє iнформацiї про АРС,
 якiй доручено використання даного СПС.
 3.6. Оформлення дозволу на право експлуатацi? колективно? АРС в складi
 укра?нсько? науково? експедицi? в Антарктику проводиться на загальних пiдставах
 (згiдно з вимогами Регламенту аматорського радiозв'язку Укра?ни).
 3.7. Для отримання тимчасового дозволу на право експлуатацi? iндивiдуально? АРС
 в складi укра?нсько? науково? експедицi? в Антарктику ?? власник пода? до
 "Укрчастотнагляду" наступнi документи:
     - заяву про призначення бажаного СПС iз серi? ЕМ1;
     - копiю дозволу на право експлуатацi? АРС;
     - довiдку про зарахування заявника до складу укра?нсько? науково? експедицi?
       в Антарктику.
     "Укрчастотнагляд" розгляда? поданi документи i не пiзнiше нiж за 30 днiв
 до початку використання СПС да? вiдповiдь заявнику про прийняте рiшення.
     Iноземнi громадяни тимчасовий дозвiл на право експлуатацi? АРС з
 використанням СПС в складi укра?нсько? науково? експедицi? в Антарктику
 отримують на загальних пiдставах (згiдно з вимогами Регламенту аматорського
 радiозв'язку Укра?ни).
 3.8. Оформлення дозволу на повторне використання одного й того ж СПС
 здiйсню?ться вiдповiдно до даного Положення.

 4. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА ПРАВО ВИКОРИСТАННЯ УПС.
 4.1. Для отримання дозволу на право використання УПС необхiдно не пiзнiше нiж
 за 60 днiв до початку його використання подати в мiсцевий уповноважений орган
 документи згiдно з п.3.1. даного Положення.
 4.2. Мiсцевий уповноважений орган на протязi 30 днiв розгляда? поданi документи
 i да? вiдповiдь заявнику та обласному вiддiленню ЛРУ про прийняте рiшення.
 4.3. Iноземнi громадяни дозвiл на право використання УПС отримують на загальних
 пiдставах.
 4.4. Оформлення дозволу на повторне використання одного й того ж УПС
 здiйсню?ться вiдповiдно до даного Положення.

 5. КОНТРОЛЬ ТА ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯ СПС ТА УПС.
 5.1. Контроль за використанням СПС та УПС поклада?ться на мiсцевi уповноваженi
 органи та обласнi вiддiлення ЛРУ.
 5.2. КХ-комiтет ЛРУ веде облiк призначених СПС та УПС. Обласнi вiддiлення ЛРУ
 зобов'язанi в 10-ти денний термiн подати iнформацiю в КХ-комiтет ЛРУ про
 призначення УПС.
 5.3. АРС може бути позбавлена права на використання СПС та УПС до завершення
 строку його дi?, якщо в цей перiод станцi?ю були допущенi порушення Регламенту
 аматорського радiозв'язку Украiни, Правил та Положень про змагання з
 радiозв'язку.
 5.4. АРС позбавляеться права на одержання СПС або УПС на термiн вiд одного до
 п'яти рокiв:
    - за подання у Виконком ЛРУ (обласне вiддiлення ЛРУ) вiдомостей, що не
      вiдповiдають дiйсностi;
    - за порушення вимог п.5.3. даного Положення;
    - за незабезпечення розсилання вiдповiдних QSL-листiвок за проведенi зв'язки.
 5.4.1. Рiшення з даного приводу приймаеться Виконкомом ЛРУ за клопотанням
 КХ-комiтету, УКХ-комiтету, контест-комiтету або обласними вiддiленнями ЛРУ.

Автор проекту